Wszystkie artykuły

  Grunty, budynki, lokale 13.06.2012
  Jak głęboko i jak wysoko rozciąga się własność gruntu
  Każdy kto jest właścicielem nieruchomości gruntowej zapewne niejednokrotnie zastanawiał się, jak kształtują się granice jego działki nie tylko poziomo, ale także i pionowo. Czy to, że jest się właścicielem danej nieruchomości oznacza, że wszystko co znajduje się zarówno ponad, jak i poniżej gruntu, także należy do niego?Kwestię granicy własności gruntu ustawodawca uregulował ...

  Spadki i darowizny 13.06.2012
  Odrzucenie spadku przez małoletniego pozostającego pod opieką rodziców
  Spadek najczęściej kojarzy się z uzyskaniem pewnych korzyści, odziedziczeniem znacznej wartości. Gdy jednak w skład spadku wchodzą długi lub inne zobowiązania, wówczas reakcja spadkobiercy jest zazwyczaj tylko jedna - odrzuca spadek. Czy jednak odrzucenie spadku rozwiązuje wszystkie problemy?Wydawać by się mogło, że tak. Nie jestem spadkobiercą, więc nie dziedziczę, a skoro nie dziedziczę ...

  Umowy 13.06.2012
  Umowa komisu na gruncie prawa cywilnego
  Niezwykle popularną formą sprzedaży rzeczy jest oddanie ich w komis. W przypadku umowy komisu biorący w komis nie ponosi kosztu zakupu towaru, tym samym nie „zamraża” pieniędzy. Umowy komisowe najczęściej stosowane są w przypadku rzeczy używanych.Umowa komisu to umowa regulowana przez art. 765–773 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).Przez umowę ...

  Dobra osobiste 08.06.2012
  Kiedy można upublicznić korespondencję
  Wokół tego zagadnienia narosło wiele mitów, a ogrom sprzecznych informacji, od takich, zgodnie z którymi korespondencji upubliczniać nie wolno wcale, poprzez te dopuszczające taką możliwość, ale po uzyskaniu zgody nadawcy, po takie, które wprowadzają zupełną uznaniowość, może wprawić w konsternację. I oczywiście każda z nich zawiera część prawdy. Konstytucja Rzeczypospolitej ...

  Spadki i darowizny 04.06.2012
  Kiedy można zostać uznanym za zmarłego
  Ze śmiercią człowieka łączą się liczne skutki prawne, zarówno w sferze majątkowej, jak i w sferze rodzinnej. Problem pojawia się jednak w momencie, gdy o jakimś członku rodziny nie mamy od dłuższego czasu informacji i nie wiemy co się z nim dzieje, a przez to wszystkie czynności i rozrządzenia uwarunkowane od tego czy on żyje czy nie, są niejako zawieszone w próżni.Regulację ...

  Spadki i darowizny 03.06.2012
  Kiedy można odwołać darowiznę
  Darowanie komuś określonej rzeczy nie jest nieodwołalne. W poniższej poradzi znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania: w jakich sytuacjach można odwołać dokonaną darowiznę i jakie skutki prawne się z tym wiążą? Darowiznę, która nie została jeszcze wykonana można odwołać w sytuacji, gdy po zawarciu umowy darowizny w majątku darczyńcy nastąpiły takie zmiany, że wykonanie ...

  Umowy 01.06.2012
  Rozwiązanie umowy zawartej pod wpływem błędu
  W kodeksie cywilnym nie znajdziemy bezpośrednio zdefiniowanego słowa „błąd”. Sąd Najwyższy w swym orzecznictwie przyjął, że błędem jest niezgodne z rzeczywistością wyobrażenie o czynności, a niezgodność ta może dotyczyć zarówno faktów, jak i prawa. O możliwości uchylenia się od złożonego pod wpływem błędu oświadczenia woli (np. gdy ktoś zawarł umowę mając fałszywe ...

  Umowy 01.06.2012
  Zawarcie umowy między przedsiębiorcami
  W stosunkach między przedsiębiorcami odpowiedź na ofertę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnie treści oferty poczytuje się za jej przyjęcie. W takim wypadku strony wiąże umowa o treści określonej w ofercie, z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi na nią. Kwestię zawierania umów między przedsiębiorcami, a więc w obrocie profesjonalnym, reguluje ...

  Grunty, budynki, lokale 18.05.2012
  Sprzedaż nieruchomości przez osobę nieuprawnioną
  Sprzedać nieruchomość może tylko jej właściciel. Inne osoby nie mogą zbyć czegoś co do nich nie należy. Wynika to z podstawowej zasady prawa cywilnego: nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, którą tłumaczy się w następujący sposób: Nikt nie może przenieść na drugą osobę więcej praw, aniżeli sam posiada.Nieujawniony w księdze Właściciel nieruchomości ...

  Umowy 18.05.2012
  Czy można wprowadzić zadatek przy umowie przedwstępnej
  Zadatek jest jednym z najczęściej występujących zabezpieczeń w umowach. Przede wszystkim zadatek wprowadza się do umów przedwstępnych. Istota zadatku Zadatek zdefiniowany jest w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 394 k.c., nie ma żadnych ograniczeń co do tego w jakich umowach można ustanawiać zadatek. Pamiętać ...