Wszystkie artykuły

  Podatki w sektorze publicznym 09.07.2013
  SP ZOZ użytkując budynek JST jest podatnikiem podatku od nieruchomości
  Jeżeli gmina przekazała budynek na cele działalności zakładu opieki zdrowotnej (np. na podstawie umowy użyczenia), SP ZOZ w zakresie użytkowania takiej nieruchomości jest traktowany jako jej posiadacz. Musi więc w tym przypadku zapłacić podatek od nieruchomości.SP ZOZ-y samodzielnie gospodarują nieruchomościami przekazanymi im przez samorządy w nieodpłatne użytkowanie – tak wynika ...

  Podatki w sektorze publicznym 03.07.2013
  Wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny bez opodatkowania VAT
  Najem stanowi świadczenie usługi, czyli czynność podlegającą opodatkowaniu VAT (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Nie oznacza to jednak, że każdy wynajmujący musi odprowadzać podatek z tego tytułu.Opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei podatnikami tego podatku są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające ...

  Podatki w sektorze publicznym 01.07.2013
  Możliwość skorzystania z ulgi za złe długi
  Nieściągalność wierzytelności uznaje się obecnie za uprawdopodobnioną, jeżeli nie zostanie ona uregulowana w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Odnosi się to również do tych wierzytelności powstałych przed 1 stycznia 2013 r., których nieściągalność zostaje uprawdopodobniona, według "nowych" zasad, po dniu 31 grudnia 2012 ...

  Podatki w sektorze publicznym 01.07.2013
  Faktury wewnętrzne przy WNT
  Do rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów może być faktura wystawiana przez sprzedawcę. Obliczone na jej podstawie kwoty podatku VAT podatnik ma prawo bezpośrednio ująć w ewidencji VAT-u, a następnie wykazać w deklaracji. Nie jest to jednak jedyne rozwiązanie.Od 1 stycznia 2013 r. wystawianie faktur wewnętrznych, w tym faktur wewnętrznych dokumentujących import usług, nie ...

  Podatki w sektorze publicznym 01.07.2013
  Prawo do odliczenia VAT powstaje gdy podatnik VAT otrzymał fakturę
  Podatnicy VAT w danym okresie rozliczeniowym (miesiąc lub kwartał) mają prawo odliczyć jedynie te kwoty podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które w tymże okresie były faktycznie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (taki pogląd dość często prezentują organy podatkowe). Jest on jednak niezgodny z orzecznictwem.Jeżeli towary lub usługi zostały nabyte ...

  Podatki w sektorze publicznym 25.06.2013
  Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez VAT
  Pełna odpowiedzialność w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi spoczywa na gminach. Nie ma jednak jednolitego stanowiska organów podatkowych co do tego, czy w zakresie osiąganych dochodów z tego tytułu gmina jest podatnikiem VAT.Początek lipca 2013 r. to termin ostatecznego wprowadzenia przez gminy nowych zasad odbierania odpadów komunalnych. Wiąże się to z obowiązkami organizacji ...

  Podatki w sektorze publicznym 24.06.2013
  Jednostka może odliczyć podatek od zakupów służących inwestycji
  Prawo do odliczenia przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi nabywane przez podatników wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Prawo do odliczenia nie przysługuje w zakresie w jakim towary i usługi nabywane przez podatników wykorzystywane są do wykonywania czynności innych niż opodatkowane.Jednostka budżetowa dokonując zakupów towarów ...

  Podatki w sektorze publicznym 09.06.2013
  Zwolnienie z VAT dla dostawy terenów niezabudowanych
  Zwolnienie z VAT  może mieć zastosowanie wyłącznie do dostaw terenów niezabudowanych (innych niż tereny budowlane), a więc tereny, na których nie są wybudowane budynki ani budowle. Ma to w omawianej sytuacji fundamentalne znaczenie, gdyż jednym z rodzajów budowli są drogi.Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż ...

  Podatki w sektorze publicznym 09.06.2013
  Faktura nie musi zawierać sformułowania „oryginał”
  Od początku 2013 r. faktury nie muszą zawierać niektórych - wcześniej wymaganych - danych. Zmiana ta nie ma wpływu na sposób księgowania operacji oraz na możliwość odliczania VAT. Z początkiem 2013 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. m.in. w sprawie wystawiania faktur.Obecnie wymaganych jest mniej danych na fakturze. Dokumenty potwierdzające ...

  Podatki w sektorze publicznym 02.06.2013
  Przy realizacji zadań własnych gminy nie ma odliczenia VAT
  Podatnikom VAT przysługuje prawo do odliczenia VAT jedynie w takim zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynność opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z tego prawa jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów towarów i usług, w związku z których nabyciem został naliczony podatek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.Zasada ...