Wszystkie artykuły

  Rachunkowość budżetowa 30.01.2015
  Wykonanie instalacji w JSFP księguje się jako zwiększenie wartości budynku
  Do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe (sanitarne, elektryczne) oraz normalne wyposażenie budynku (np. wbudowane meble). Wykonanie instalacji sanitarno-kanalizacyjnej w jednostce publicznej należy zatem zaliczyć do wydatków inwestycyjnych i o taką kwotę zwiększyć wartość budynku.W przypadku wykonania instalacji sanitarno-kanalizacyjnej ...

  Rachunkowość budżetowa 26.01.2015
  Ugoda sądowa w sprawozdaniu Rb-Z
  Rozpatrując to, czy zobowiązanie związane z ugodą sądową wykazuje się w sprawozdaniu Rb-Z, należy sprawdzić, w jaki sposób wpłynęła ona na wymagalność zobowiązań – twierdzi Ministerstwo Finansów. Warto również zbadać, czy na mocy ugody nie powstanie umowa nienazwana, podobna w skutkach do umowy pożyczki.Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wystąpiła do Ministerstwa Finansów ...

  Rachunkowość budżetowa 13.01.2015
  Wykazanie w księgach rachunkowych prawa użytkowania wieczystego
  Użytkowanie wieczyste przyznane przez miasto innemu podmiotowi wykazuje w swoich księgach rachunkowych podmiot użytkujący. Samorząd powinien natomiast wykazywać w ewidencji bilansowej oraz amortyzować prawo użytkowania wieczystego gruntów przejętych od Skarbu Państwa.Prezydent jednej z pomorskich miejscowości zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z prośbą o zajęcie ...

  Rachunkowość budżetowa 13.01.2015
  Polityka rachunkowości szkoły musi być podpisana przez jej dyrektora
  To na kierownikach jednostek oświatowych ciąży obowiązek ustalenia w formie pisemnej i aktualizacji obowiązującej polityki rachunkowości. Przekazanie do prowadzenia ksiąg rachunkowych zespołom obsługi nie zwalnia ich z tego obowiązku – twierdzą przedstawiciele olsztyńskiej izby obrachunkowej. Zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości, każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe ...

  Rachunkowość budżetowa 07.01.2015
  Podstawą wyksięgowania kar umownych i odsetek mogą być noty korygujące
  Podstawą zapisów księgowych wynikających z wyksięgowanych kar umownych i odsetek powinny być wystawione noty księgowe, które dotychczas zostały ujęte w księgach rachunkowych. Zastosowanie będą tu miały kwoty ujemne.Zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego podlega wprowadzeniu każde zdarzenie, które nastąpiło w ...

  Rachunkowość budżetowa 23.12.2014
  Ewidencja opłaty komorniczej przy egzekucji administracyjnej
  W związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym jednostki publiczne muszą liczyć się z koniecznością poniesienia wydatków na opłaty bankowe oraz komornicze. Opłatę bankową należy ująć wówczas w § 430 „Zakup usług pozostałych”, a komorniczą w § 443 „Różne opłaty i składki”.Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, ...

  Rachunkowość budżetowa 17.12.2014
  Saldo konta 225 „Rozrachunki z budżetami” z tytułu VAT a deklaracja VAT - 7
  Aby doprowadzić do zgodności salda konta 225 „Rozrachunki z budżetami” z tytułu VAT z deklaracją VAT - 7, powstałe różnice należy ująć w księgach jako pozostałe przychody lub koszty operacyjne.W związku z odmiennym sposobem zaokrąglania kwot na fakturze i w deklaracjach na koniec okresu rozliczeniowego na kontach służących księgowaniu VAT mogą powstawać różnice o groszowych ...

  Rachunkowość budżetowa 11.12.2014
  Tworzenie rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych
  Prezentowanie rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych biernych wynika z zasady istotności. Jednostki mają zatem obowiązek ujmowania rezerw w księgach rachunkowych i wykazywania w sprawozdaniu finansowym.Zgodnie z zasadą istotności można nie tworzyć rezerw, jeżeli ich kwota nie jest istotna, bądź ponoszone z okresu na okres koszty kształtują się w podobnej wysokości i nie zniekształcą ...

  Rachunkowość budżetowa 11.12.2014
  Nowe zasady klasyfikowania wydatków budżetowych
  Doprecyzowanie zasad kwalifikowania wydatków budżetowych związanych z gospodarowaniem odpadami – to tylko niektóre ze zmian mających obowiązywać od nowego roku w zakresie klasyfikacji budżetowej.Przedstawiciele poszczególnych resortów wypowiedzieli się na temat projektu nowelizacji rozporządzenia ministra finansów regulującego kwestię klasyfikacji wydatków budżetowych, która ma ...

  Rachunkowość budżetowa 07.08.2013
  Odsetki za zwłokę stanowią przychody finansowe
  W jednostkach sektora finansów publicznych do ewidencji odsetek za zwłokę służy konto 750 „Przychody finansowe”. Na koncie 720 ewidencjonuje się natomiast przychody z tytułu dochodów budżetowych, związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, a w szczególności podatków, składek i opłat.Mimo że od czasu wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie ...