Wszystkie artykuły

  Rachunkowość budżetowa 31.07.2016
  Księgi łączonych jednostek oświatowych należy zamknąć na 31 sierpnia 2016 roku
  Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek oświatowych reguluje ustawa o rachunkowości (dalej: uor.),  Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 5 uor.  Jedną z sytuacji, w których należy zamknąć księgi rachunkowe  jest dzień połączenia związanego z przejęciem przez inną jednostkę,Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty organ prowadzący szkoły różnych ...

  Rachunkowość budżetowa 31.07.2016
  Ewidencja wydatków dotyczących rozmów telefonicznych i abonamentu za Internet
  Jednostka budżetowa powinna klasyfikować wydatki dotyczące rozmów telefonicznych i abonamentu oraz opłat za Internet do § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”.Od 1 stycznia 2016 r. w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji budżetowej objaśnienie do § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zostało uchylone. Zmiana ta ma zastosowanie do opracowania ...

  Rachunkowość budżetowa 10.06.2016
  Odsetki od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych
  Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia wychowawcze, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki te są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń do dnia spłaty.Podstawą do zaksięgowania przypisu świadczenia nienależnie pobranego jest prawomocna decyzja (co oznacza, że nie można jej już kwestionować w administracyjnym ...

  Rachunkowość budżetowa 10.06.2016
  Jak księgować wypłatę świadczeń wychowawczych 500+
  Decyzja administracyjna dotycząca nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego powinna być ujmowana zapisem: Wn 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”, Ma 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”. Jak postąpić w przypadku odwołania się do SKO – czy jednostka samorządowa może wówczas należność wątpliwą przeksięgować na konto 240?Od 1 kwietnia 2016 ...

  Rachunkowość budżetowa 10.06.2016
  Nowe sprawozdania w zakresie świadczenia wychowawczego
  W związku z nowo obowiązującymi regulacjami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na gminy i wojewodów zostały nałożone nowe obowiązki sprawozdawcze w zakresie świadczenia wychowawczego. Począwszy od maja 2016 roku, organy te sporządzają i przekazują sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.Gminy wypłacające świadczenie wychowawcze ...

  Rachunkowość budżetowa 26.04.2016
  Rachunek wyodrębniony jednostki oświatowej
  Decyzję o utworzeniu wyodrębnionego rachunku podejmuje kierownik państwowej jednostki budżetowej. Musi on jednak uzyskać najpierw zgodę organu prowadzącego szkołę.Uprawnieniem szczególnym zostały objęte państwowe jednostki budżetowe, dla których organem prowadzącym są organy administracji państwowej i które prowadzą działalność określoną w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie ...

  Rachunkowość budżetowa 09.03.2016
  Paragraf 4550 „Szkolenia członków korpusu służby cywilnej”
  Obecnie paragraf 4550 obejmuje w szczególności wydatki na szkolenia centralne, powszechne, specjalistyczne oraz szkolenia prowadzone w ramach studium zarządzania strategicznego dla dyrektorów generalnych, szkolenia w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego urzędnika służby cywilnej, a także na szkolenia związane z organizacją służby przygotowawczej.Niezależnie od rodzaju działalności ...

  Rachunkowość budżetowa 09.03.2016
  Paragraf 4420 „Podróże służbowe zagraniczne”
  Usługa noclegowa, hotelowa przy podróżach służbowych zagranicznych, która była zakupem bezpośrednim jednostki, a faktury dokumentujące tę operacje gospodarczą wpływały bezpośrednio do jednostki, która bezpośrednio dokonywała wydatku na rzecz kontrahentów –na podstawie zawartych umów nie były klasyfikowane paragrafem 4420.Wydatki ponoszone bezpośrednio przez jednostkę budżetową, ...

  Rachunkowość budżetowa 09.03.2016
  Nowy paragraf 4410 „Podróże służbowe krajowe”
  Od 1 stycznia 2016 roku zmianie uległ paragraf 4410, który obejmuje wydatki na zwrot za przejazd przy delegacji krajowej oraz za usługę transportową, bezpośrednio opłacony przez pracodawcę krajowego.Zgodnie z zasadami klasyfikacji budżetowej wynikającymi z rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej obowiązującym do stycznia 2016 roku paragraf 4410 obejmował wydatki na podróże służbowe ...

  Rachunkowość budżetowa 14.01.2016
  Ewidencja księgowa odpisu podstawowego na ZFŚS
  Do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych służy konto 851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Sam odpis podstawowy naliczony na początku roku dla planowanej liczby zatrudnionych odnosi się w ciężar kosztów.Ewidencja naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz odprowadzenia środków z tego tytułu na rachunek ...