Wszystkie artykuły

  Rachunkowość budżetowa 18.02.2017
  Należności sporne ujmuje się na koncie 240 „Pozostałe rozrachunki”
  Należności z tytułu dochodów budżetowych jednostka ewidencjonuje w swoich księgach na koncie 221„Należności z tytułu dochodów budżetowych” w korespondencji z kontami zespołu 7.Zgodnie z art. 35b uor jednostka, która na dzień bilansowy ma przeterminowane należności, powinna dokonać szczegółowej analizy sytuacji finansowej dłużnika i w uzasadnionym przypadku dokonać odpisu ...

  Rachunkowość budżetowa 15.02.2017
  Ostateczne zamknięcie ksiąg do 30 kwietnia
  Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki i placówki kontynuującej działalność powinno nastąpić do 30 kwietnia roku następnego, a w jednostkach, których sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu, w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Uwzględniając przy tym obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego do 31 marca roku ...

  Rachunkowość budżetowa 15.02.2017
  Poznaj przyczyny rozbieżności w ewidencji syntetycznej i analitycznej
  Szczególna dbałość o zachowanie prawidłowości zapisów dokonanych w ewidencji syntetycznej oraz analitycznej powinna być zachowana w jednostkach, które prowadzą ewidencje według systemu mieszanego.Przyczyny rozbieżności w ewidencji syntetycznej i analitycznej: nieujęcie operacji gospodarczej w jednej z ewidencji, brak chronologii dokonywanych zapisów księgowych w ewidencji syntetycznej ...

  Rachunkowość budżetowa 15.02.2017
  Uzgadnianie zapisów ewidencji analitycznej i syntetycznej
  Zestawienia obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych stanowią element prowadzonych przez jednostkę ksiąg rachunkowych i powinny zostać sporządzone co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.Zgodnie z przepisem art. 16 ustawy o rachunkowości konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej) zawierają zapisy, które stanowią uszczegółowienie i uzupełnienie zapisów kont księgi ...

  Rachunkowość budżetowa 15.02.2017
  Co zawiera zestawienie obrotów i sald
  Co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych, a na dzień inwentaryzacji – zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów. Obroty takiego zestawienia powinny wykazywać zgodność z obrotami dziennika.Na podstawie zapisów dokonanych na kontach księgi głównej sporządza się na koniec każdego okresu ...

  Rachunkowość budżetowa 17.11.2016
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów biernych
  Jednostki oświatowe nie mają obowiązku dokonywania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników. W związku z tym jednostki oświatowe świadczenia pracownicze w swoich księgach ewidencjonują w kosztach roku, w którym są wypłacane (kasowe ujęcie).Do rozliczeń międzyokresowych biernych w jednostkach oświatowych można zaliczyć ...

  Rachunkowość budżetowa 17.11.2016
  Nowe sprawozdanie budżetu państwa za 2018 rok
  Ministerstwo Finansów 18 października 2016 r. opublikowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie rachunkowości jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych ich sprawozdawczości oraz planów kont. Wprowadzono nowy rodzaj sprawozdania i rozszerzono sprawozdanie finansowe o informację dodatkową. Jej zakres wskazany zostanie w załączniku do rozporządzenia. Dzięki wprowadzeniu ...

  Rachunkowość budżetowa 17.11.2016
  Co zmieni się w sprawozdaniach państwowej jednostki budżetowej
  Ministerstwo Finansów 18 października 2016 r. opublikowało projekt  nowego rozporządzenia w sprawie rachunkowości jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych ich sprawozdawczości oraz planów kont. Na wniosek Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych zaproponowano nałożenie obowiązku elektronicznego przepływu sprawozdań finansowych pomiędzy zarządami jst a regionalnymi ...

  Rachunkowość budżetowa 17.11.2016
  Będą zmiany w planach kont jednostek budżetowych
  Ministerstwo Finansów 18 października 2016 r. opublikowało projekt  nowego rozporządzenia w sprawie rachunkowości jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych ich sprawozdawczości oraz planów kont. Proponowane zmiany dotyczą m.in. planów kont. Doprecyzowano, iż plan kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i plan kont dla budżetu państwa mogą być uzupełnione ...

  Rachunkowość budżetowa 14.11.2016
  Kwoty na doskonalenie zawodowe nauczycieli
  W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się m.in. środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Ich wysokość to 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli mają ścisłe, ustawowe przeznaczenie. Nie ma możliwości wydatkowania ...