Wszystkie artykuły

  Prawo gospodarcze 28.03.2012
  Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej
  Wspólnik spółki jawnej może w pewnym momencie funkcjonowania spółki stwierdzić, iż nie jest zainteresowany dalszym uczestniczeniem w spółce i w związku z tym chce ze spółki wystąpić. Jakie ma możliwości, aby to zrobić? W takiej sytuacji wspólnik ma dwie możliwości:przenieść ogół praw i obowiązków na inną osobęwypowiedzenie umowy Przeniesienie ogółu praw i obowiązków ...

  Prawo gospodarcze 28.03.2012
  Dane potrzebne do zgłoszenia spółki komandytowej do sądu rejestrowego
  Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru, a nie z chwilą podpisania umowy spółki. Zatem po zawarciu umowy spółki należy dokonać zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego. Sprawdź jakie informacje należy przygotować.Zgłoszenie do sądu rejestrowego powinno zawierać: firmę, siedzibę i adres spółki – firma spółki komandytowej musi zawierać nazwisko albo firmę lub ...

  Grunty, budynki, lokale 28.03.2012
  Dokumenty potrzebne do założenia księgi wieczystej
  Dla każdej nieruchomości w Polsce powinna być prowadzona księga wieczysta. Na chwilę obecną istnieją jednak nieruchomości, dla których nie jest urządzona księga wieczysta. W interesie właścicieli jest ją założyć. Do wniosku o założenie księgi wieczystej należy dołączyć szereg dokumentów. Należy również wniosek odpowiednio opłacić. Jeżeli właściciel nie dołączy dokumentów ...

  Grunty, budynki, lokale 28.03.2012
  Posiadacz samoistny nieruchomości
  Posiadanie nie jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to pewien stan faktyczny. Mimo że nie jest to prawo rzeczowe przepisy prawa chronią posiadacza. Warto wiedzieć zatem, kto jest takim posiadaczem i czym się posiadanie samoistne charakteryzuje. Tylko posiadacz samoistny nieruchomości może ją zasiedzieć. Wynika to wprost z art. 172 kodeksu cywilnego (dalej k.c.). Zgodnie z nim, posiadacz ...

  Ochrona konsumentów 28.03.2012
  Rękojmia przy zakupie rzeczy używanych przez Internet
  Przedmioty używane objęte są odpowiedzialnością z tytułu rękojmi również w przypadku sprzedaży internetowej, i to niezależnie czy rzecz została zakupiona od osoby fizycznej czy od przedsiębiorcy.Generalną zasadą jest, że sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. W przypadku rzeczy używanych sprzedawca ...

  Grunty, budynki, lokale 27.03.2012
  Zasiedzenie nieruchomości nabytej na podstawie nieformalnej umowy
  Umowa sprzedaży nieruchomości, zgodnie z przepisami polskiego prawa, musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa w innej formie, np. zwykłej pisemnej, jest nieważna i nie powoduje przejścia prawa własności. Aby nabyć własność takiej nieruchomości trzeba ją zasiedzieć.Obecnie coraz rzadziej dochodzi do nieformalnego obrotu nieruchomościami, tj. do sprzedawania nieruchomości ...

  Grunty, budynki, lokale 27.03.2012
  Dokumentacja potrzebna do wniosku o zasiedzenie nieruchomości
  Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia własności. Następuje ono z mocy prawa. Jednak aby nowy właściciel mógł w pełni rozporządzać nieruchomością, zasiedzenie musi być stwierdzone postanowieniem sądu. Do wniosku w sprawach o zasiedzenie nieruchomości należy dołączyć pewne dokumenty. W przypadku braku tych dokumentów, sąd zwróci wniesiony wniosek.Przepisy kodeksu postępowania ...

  Grunty, budynki, lokale 27.03.2012
  Obliczanie wartości przedmiotu sprawy w sprawach o zasiedzenie nieruchomości
  Sprawy o zasiedzenie nieruchomości rozpatrywane są zawsze przez sądy rejonowe. Nie zwalnia to jednak wnioskodawcy z obowiązku określenia wartości przedmiotu sprawy we wniosku wszczynającym postępowanie. Warto wiedzieć jak określić tę wartość zwłaszcza, że żaden przepis kodeksu postępowania cywilnego nie mówi o tym wprost.Stwierdzenie zasiedzenia następuje w trybie nieprocesowym. ...

  Umowy 27.03.2012
  W jakich umowach można zastrzec karę umowną
  Kara umowna to jeden ze sposobów naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W takim przypadku bowiem nie trzeba wykazywać wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Pamiętać jednak trzeba, że nie każde zobowiązanie może być naprawione przez zapłatę kary umownej.Karze umownej poświęcone są art. 483-485 kodeksu cywilnego (dalej k.c.). Tam należy ...

  Umowy 27.03.2012
  Czym różni się zadatek od zaliczki
  W języku potocznym często utożsamia się zaliczkę i zadatek. Jednak od strony prawnej to dwie zupełnie różne rzeczy. Dlatego należy zwracać uwagę, czy podpisując umowę pieniądze wpłacamy tytułem zadatku czy zaliczki.Zadatek jest zdefiniowany w kodeksie cywilnym (dalej k.c.). Poświęcony jest mu art. 394 k.c. W przepisach prawa nie znajdziemy jednak ani słowa o zaliczce.Wykonanie umowy ...