Wszystkie artykuły

  Prawo gospodarcze 31.03.2014
  Odszkodowanie dla nielegalnie odwołanego członka zarządu
  Sprzeciw członka zarządu do uchwały, mocą której został odwołany, nie ma żadnego znaczenia. Jednak jeśli umowę o pracę rozwiązano z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu stosunków pracy, członkowi zarządu przysługuje alternatywnie żądanie odszkodowania lub przywrócenia do pracy.Jak dotychczas sporną kwestią pozostawał fakt, czy sąd pracy uwzględniwszy odwołanie byłego członka ...

  Prawo gospodarcze 31.03.2014
  Odpowiedzialność zarządu w spółce z o.o.
  Pełnienie funkcji członka zarządu spółki z o.o. to przede wszystkim duża odpowiedzialność, zarówno cywilna, jak i karna. Zarząd odpowiada także za zobowiązania podatkowe oraz rozliczenia wobec ZUS (za niewpłacenie lub wpłacenie w nienależytej wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne czy Fundusz Pracy). Równocześnie członkowie ponoszą odpowiedzialność szczególną, ...

  Prawo gospodarcze 27.03.2014
  Istota mobbingu – definicja
  Z kodeksowej definicji mobbingu wynika, że poddana mobbigowi nie może być osoba zatrudniona na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej). Może być to tylko pracownik w rozumieniu art. 2 kp, a zatem osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę.Zjawisko to może funkcjonować nie tylko w relacji ...

  Prawo gospodarcze 27.03.2014
  Mobbing w spółce - odpowiedzialność
  Pracodawca jest odpowiedzialny za skutki mobbingu. Odpowiada zarówno, gdy sam się go dopuścił, jak i wtedy, gdy sprawcą był inny pracownik, a on tolerował takie zachowanie. Warto pamiętać, że skutkiem wykrytego w firmie mobbingu może być m.in. zarówno pogorszenie jej wizerunku (reputacji) w związku z wykrytymi działaniami, częstsza absencja chorobowa pracowników, pogorszona wydajności ...

  Prawo gospodarcze 25.03.2014
  Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie członka zarządu
  Na podstawie Konstytucji oraz przepisów Kodeksu postępowania karnego można domagać się odszkodowania za niesłuszne aresztowanie podczas czynności organów ścigania. Warunkiem dla przyznania odszkodowania i zadośćuczynienia jest jednak ustalenie „niewątpliwej niesłuszności” tego aresztowania.Zażalenie zatrzymanego bezzwłocznie powinno być przekazane sądowi wraz z niezbędnymi ...

  Prawo gospodarcze 18.03.2014
  Tajemnica przedsiębiorstwa w postępowaniu prokuratorskim
  Prokurator jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, pozyskane w drodze przeprowadzonych czynności w spółce z o.o. Dotyczy to także tajemnicy przedsiębiorstwa. Co więcej prokurator jest również zobowiązany ochraniać spółkę z o.o. przed innymi podmiotami mogącymi naruszać tajemnicę przedsiębiorstwa.Obowiązek zachowania poufności ciąży na prokuratorze wprost z ...

  Prawo gospodarcze 17.03.2014
  Prokurator może zastosować tymczasowe aresztowanie wobec członka zarządu
  Kodeks postępowania karnego określa, że środki zapobiegawcze prokurator może stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, iż oskarżony popełnił przestępstwo. Ich stosowanie ma bowiem na celu zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania. Najbardziej dotkliwą formą ich stosowania przez prokuratora jest tymczasowe aresztowanie. Zastosowanie środków ...

  Prawo gospodarcze 14.03.2014
  Likwidacja spółki z o.o. – sporządzenie bilansu otwarcia
  Likwidacja spółki jest procesem wieloetapowym i prowadzi do unicestwienia jej bytu prawnego i wykreślenia z rejestru przedsiębiorców. W procesie likwidacji spółki z o.o. można wyróżnić kilka zasadniczych elementów. Jednak bardzo ważnym jest samo sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji.Na likwidację firmy składają się następujące czynności: otwarcie likwidacji, wybór osoby ...

  Prawo gospodarcze 14.03.2014
  Złożenie pozwu o uchylenie uchwały niezgodnej z prawem – procedura
  Jeżeli wspólnik na zgromadzeniu głosował przeciwko uchwale niezgodnej z prawem i wniósł o zaprotokołowanie swojego sprzeciwu, może wystąpić z pozwem o uchylenie uchwały. Pozew składa się do sądu okręgowego właściwego miejscowo dla spółki, a jako pozwanego wskazuje się spółkę.W sporze dotyczącym uchylenia uchwały wspólników pozwaną spółkę reprezentuje zarząd, jeżeli ...

  Prawo gospodarcze 14.03.2014
  Nielegalna uchwała w spółce z o.o. - postępowanie
  Każdemu wspólnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po głosowaniu zgłosił swój sprzeciw do protokołu zgromadzenia, przysługuje prawo do wystąpienia do sądu z pozwem o uchylenie uchwały. Warto jednak pamiętać, że taka uchwała musi spełniać określone warunki.Uchwała, wobec której przysługuje prawo do wystąpienia do sądu z pozwem o jej uchylenie musi być: sprzeczna z ...