Wszystkie artykuły

  Prawo gospodarcze 24.06.2014
  Spółka z o.o. bez kapitału zakładowego jest coraz bardziej realna
  Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, z których wynika, że nie będzie obowiązkowego tworzenia kapitału zakładowego przez spółkę z o.o. Jeśli jednak wspólnicy się na to zdecydują, to minimalny kapitał potrzebny do założenia spółki z o.o. będzie wynosił 1 zł. Można też będzie ustanowić ...

  Prawo gospodarcze 27.05.2014
  Szykują się zmiany w postępowaniu antymonopolowym
  Podstawową nowością jest wprowadzenie w ramach tej procedury dwuetapowych postępowań w sprawach z zakresu kontroli koncentracji. Warto zauważyć, że przewiduje je Polityka konkurencji na lata 2011–2013. Zmiany wzorowane są na rozwiązaniach stosowanych w prawie unijnym (rozporządzenie Rady WE nr 139/2004).Obecnie obowiązujące przepisy przewidują jednoetapowe postępowanie dla wszystkich ...

  Prawo gospodarcze 27.05.2014
  Kontrola  UOKiK – nowelizacja przewiduje większą ochronę przedsiębiorców
  Wraz z poszerzeniem uprawień UOKiK wzmocnieniu ulegnie również ochrona przedsiębiorców. Mianowicie podmioty podlegające kontroli będą mogły wnieść zażalenie do sądu ochrony konkurencji i konsumentów na czynności kontrolne wykraczające poza zakres przedmiotowy kontroli lub inne działania niezgodnie z przepisami.Zażalenie na czynności kontrolne będzie mógł wnieść nie tylko podmiot ...

  Prawo gospodarcze 27.05.2014
  Nawet 2 miliony złotych kary za porozumienie ograniczające konkurencję
  Najistotniejszą zmianą ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów będzie wprowadzenie zasad odpowiedzialności menedżerów. Osoby pełniące funkcje kierownicze lub wchodzące w skład organu zarządzającego mogą zostać obciążone za umyślne naruszenie zakazów określonych w ustawie. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł wymierzyć karę pieniężną do kwoty ...

  Prawo gospodarcze 22.05.2014
  Usuwanie danych z kopii zapasowych 
  Tę kwestię należy rozpatrywać w odniesieniu do konkretnego przypadku. Generalnie administratora danych obowiązuje zasada celowości, co znaczy, że można zbierać dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawać ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.Ponadto stosuje się zasadę ograniczenia czasowego – można przechowywać dane w postaci umożliwiającej identyfikację ...

  Prawo gospodarcze 20.05.2014
  Jak zapobiegać upadłości technicznej spółki z o.o.
  Jeżeli kapitał zakładowy spółki nie został ustalony na odpowiednim poziomie i istnieje ryzyko, że jej majątek może nie wystarczyć na zaspokojenie zobowiązań, spółka dysponuje kilkoma rozwiązaniami. Po pierwsze, jej wspólnicy mogą podwyższyć kapitał zakładowy, po drugie – nałożyć na wspólników obowiązek wniesienia dopłat, bądź też po trzecie – zainicjować przeprowadzenie ...

  Prawo gospodarcze 20.05.2014
  Upadłość techniczna spółki z o.o.
  Nawet jeśli w kasie spółki znajdują się pieniądze, w niektórych przypadkach prawo nakłada na przedsiębiorcę obowiązek złożenia wniosku o upadłość. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, jeśli zobowiązania spółki osobowej lub kapitałowej przekroczą wartość jej majątku, zarząd jest zobowiązany złożyć w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. ...

  Prawo gospodarcze 20.05.2014
  Umowa franczyzy - precyzyjne zapisy wynegocjowanych ustaleń
  Dla wielu firm umowa franczyzy stanowi atrakcyjną perspektywę i szansę na korzyści dla obu partnerów biznesowych. Aby jednak współpraca była satysfakcjonująca i trwała, należy szczegółowo ustalić jej warunki, a następnie precyzyjnie opisać je w umowie. Przystąpienie do systemu franczyzowego, daje franczyzobiorcy prawo do korzystania z rozpoznawalnej marki oraz wskazówek jak prowadzić ...

  Prawo gospodarcze 08.04.2014
  Umowa spółki – indywidualne uprawnienia wspólników
  Przy prawach wspólników należy odróżnić dwie odrębne instytucje prawa handlowego, które pozwalają na uprzywilejowanie niektórych spośród wspólników w spółkach kapitałowych. Pierwszą z nich jest uprzywilejowanie posiadanych przez danego wspólnika udziałów, drugą natomiast przyznanie mu indywidualnych przywilejów ściśle związanych z osobą wspólnika. Zasadniczą różnicą ...

  Prawo gospodarcze 31.03.2014
  Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu
  W spółce może zaistnieć sytuacja, która zmieni skład zarządu. Chodzi tu głównie o rezygnację prezesa albo członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z pełnionej funkcji. Może to uniemożliwiać prawidłowe wypełnianie funkcji przez zarząd.Do najczęstszych okoliczności zmuszających do odejścia ze spółki (prócz typowo osobistych) należą: niemożliwość dojścia ...