Wszystkie artykuły

  Prawo gospodarcze 20.01.2015
  Kiedy należy wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki
  Podstawą ogłoszenia upadłości, a zatem także przesłanką do złożenia wniosku w tym zakresie, jest niewypłacalność dłużnika. Dłużnika uważa się natomiast za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jeżeli dłużnikiem jest spółka z o.o. albo inna jednostka organizacyjna, uważa się ją za niewypłacalną także wtedy, gdy jej zobowiązania ...

  Prawo gospodarcze 20.01.2015
  Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości spółki
  Jeżeli spółka popadła w kłopoty finansowe i zarząd rozważa złożenie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości, powinien rozróżnić dwa rodzaje upadłości, które mogą zostać ogłoszone względem spółki-dłużnika. Pierwszym z nich jest upadłość układowa, drugim zaś upadłość likwidacyjna.W pierwszym przypadku postępowanie ma na celu doprowadzenie do zawarcia pomiędzy dłużnikiem ...

  Prawo gospodarcze 20.01.2015
  Kiedy w spółce należy powołać komisję rewizyjną
  Konieczność powołania komisji rewizyjnej i rady nadzorczej wystąpi w spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500.000 złotych, a wspólników jest więcej niż 25. Jednakże wspólnicy spółki mogą w takim przypadku zdecydować, czy w spółce funkcjonować będzie tylko rada nadzorcza, tylko komisja rewizyjna, czy też jednocześnie oba te organy. W pozostałych wypadkach ...

  Prawo gospodarcze 20.01.2015
  Jak postępować z udziałami po śmierci wspólnika spółki z o.o.
  W przypadku śmierci wspólnika spółki z o.o. pierwszą czynnością, jaką należy podjąć jest weryfikacja umowy spółki pod kątem ewentualnych ograniczeń bądź nawet całkowitego wyłączenia prawa wstąpienia do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika. Jeżeli taki zapis znajduje się w tekście umowy, to powinna ona wskazywać również na warunki spłaty spadkobierców niewstępujących ...

  Prawo gospodarcze 15.12.2014
  Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.
  Zmiany prowadzenia działalności w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa w spółkę kapitałową można dokonać poprzez wniesienie jednoosobowej działalności gospodarczej aportem do spółki, likwidację działalności gospodarczej, a następnie założenie nowej spółki, sprzedaż majątku działalności na rzecz spółki, a także przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej ...

  Prawo gospodarcze 05.11.2014
  Sprzedaż nieruchomości przez spółkę z o.o.
  Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości wymaga uchwały wspólników, jeżeli umowa spółki z o.o. nie stanowi inaczej. Dodatkowo należy pamiętać, że rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, ...

  Prawo gospodarcze 05.11.2014
  Dokumentacja w spółce z o.o. - księga udziałów i księga protokołów
  W każdej spółce z o.o., niezależnie od ewentualnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, istnieje ciążący na zarządzie obowiązek prowadzenia księgi udziałów, księgi protokołów oraz książki kontroli. Spółka, która zatrudnia pracowników powinna dodatkowo prowadzić dokumentację, o której mowa w Kodeksie pracy oraz rozporządzeniach wydanych na jego podstawie.Księga udziałów ...

  Prawo gospodarcze 05.11.2014
  Uchwały zgromadzenia wspólników wymagające większości kwalifikowanej
  Podstawowa zasada podejmowania uchwał w spółce z o.o. głosi, że zapadają one bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub umowa spółki nie stanowią inaczej. Przepisów kodeksu zmieniających tę zasadę jest niewiele, główne znaczenie w tym przedmiocie mieć zatem będzie umowa spółki z o.o. Może ona przykładowo określać, że uchwały podejmowane ...

  Prawo gospodarcze 21.10.2014
  Szantaż korporacyjny to nadużycie praw korporacyjnych przez wspólnika
  Wspólnicy spółki z o.o. mogą nadmiernie wykorzystywać przysługujące im uprawnienie korporacyjne do zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników. Nadużycie tego prawa może polegać na rezygnacji z wniesienia powództwa do sądu o uchylenie lub stwierdzenia nieważności uchwały albo  tego jego wycofania z sądu w zamian za uzyskanie określonych nieuzasadnionych korzyści.Efektem zaskarżania ...

  Prawo gospodarcze 21.10.2014
  Blokowanie uchwał zgromadzenia jako naruszenie praw korporacyjnych
  Kodeks spółek handlowych wyznacza generalną zasadę, że ważność zgromadzenia wspólników, a w konsekwencji podjętych na nim uchwał, nie jest uzależniona od jakiegokolwiek ułamka kapitału zakładowego, który ma być reprezentowany na zgromadzeniu. W wielu jednak sytuacjach ksh wymaga odpowiedniej reprezentacji kapitału zakładowego.Odpowiednia reprezentacja kapitału zakładowego na ...