Wszystkie artykuły

  Prawo gospodarcze 04.12.2015
  Emerytowany członek zarządu bez umowy o pracę a wynagrodzenie
  Członek zarządu (prezes) pracował w oparciu o umowę o pracę, którą rozwiązał za porozumieniem stron w związku z przejściem na emeryturę. w praktyce mogą pojawić się wątpliwości, czy prezes jest nadal zatrudniony na podstawie aktu powołania i czy można mu wypłacić wynagrodzenie, jeżeli jeszcze nie został odwołany z funkcji prezesa przez zgromadzenie wspólników? Czy trzeba ...

  Prawo gospodarcze 04.12.2015
  Pracownik może wykorzystać zaległy urlop na wypowiedzeniu
  Rozwiązanie umowy o pracę rodzi problem wykorzystania zaległego i bieżącego urlopu. W okresie wypowiedzenia można udzielić pracownikowi takiego urlopu na jego wniosek. Co więcej, pracodawca może w okresie wypowiedzenia wysłać pracownika na przymusowy urlop. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 26 kwietnia 2011 r. (II PK 302/10), uznając, że udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego ...

  Prawo gospodarcze 04.12.2015
  Pełnomocnictwo w spółce gminnej a funkcja zgromadzenia
  Wiceburmistrz może być pełnomocnikiem i wykonywać funkcję zgromadzenia wspólników na zasadzie pełnomocnictwa szczególnego, udzielonego przez burmistrza. W myśl art. 26 ustawy o samorządzie gminnym organem wykonawczym gminy jest wójt. Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy. Natomiast w miastach ...

  Prawo gospodarcze 04.12.2015
  Przesyłanie pracownikom informacji PIT-11 mailem
  Spółka może przesyłać pracownikom informacje PIT-11 mailem, sporządzone według ustalonego wzoru, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym przez osobę wyznaczoną do obliczenia, przy czym przepisy nie przewidują obowiązku posiadania dowodu doręczenia pracownikowi.Komentowany wyrok zapadł na tle następującego stanu faktycznego.Stan faktycznySpółka S. sp. z o.o. (dalej: spółka) ...

  Prawo gospodarcze 04.12.2015
  Fiskus nie może podważać wartości nominalnej udziałów objętych za wkład niepieniężny
  Wartość agio, czyli nadwyżki aportu do spółki kapitałowej ponad wartość nominalną objętych w zamian udziałów nie stanowi przychodu podatkowego w spółce, która go wniosła. Wspomnianym przychodem może być tylko ta wartość nominalna, a organy podatkowe nie są uprawnione do jego określenia w innej wysokości. Dotyczy to również sytuacji, gdy wartość, o której mowa, odbiega od ...

  Prawo gospodarcze 04.12.2015
  Zmienią się przepisy dotyczące e-doręczeń w postępowaniach cywilnych
  Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 15 stycznia 2015 r. rozszerzyła zakres stosowania przepisów o doręczeniach elektronicznych. W związku z tym konieczne jest wydanie rozporządzenia regulującego tryb doręczeń elektronicznych we wszystkich postępowaniach cywilnych. Resort sprawiedliwości przygotował projekt rozporządzenia - w oparciu o rozwiązania funkcjonujące obecnie w EPU ...

  Prawo gospodarcze 26.10.2015
  Środowiskowe uwarunkowania inwestycji do podpisu prezydenta
  W końcowym kształcie Sejm RP przyjął 9 października 2015 r. nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Ustawa dostosowuje polskie prawo do regulacji unijnych m.in. w zakresie oceny skutków wywieranych na środowisko przez niektóre przedsięwzięcia ...

  Prawo gospodarcze 27.07.2015
  Mediacja i arbitraż - zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego
  24 lipca 2015 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Ustawa zakłada upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych. Służyć temu będzie wprowadzenie systemu usprawnień proceduralnych i organizacyjnych, które mają zachęcać strony do prób polubownego ...

  Prawo gospodarcze 13.07.2015
  Informatyzacja postępowania cywilnego: kolejne zmiany w przepisach
  Dnia 10 lipca 2015 r. posłowie ustalili ostateczny projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. Nowe przepisy mają poprawić efektywność pracy sądów, uprościć niektóre czynności procesowe i zwiększyć dostęp do sądu. Przyjęta ustawa przewiduje możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną i dokonywania doręczeń elektronicznych także w postępowaniach ...

  Prawo gospodarcze 07.07.2015
  Łatwiejszy dostęp do kolejnych 101 zawodów
  Dnia 25 czerwca 2015 r. Sejm RP przyjął tzw. III transzę deregulacyjną, tj. ustawę o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Zmiany dotyczą m.in. takich zawodów jak rzecznik patentowy, tłumacz przysięgły, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, zawody związane z geologią i górnictwem, muzealnik czy inżynier pożarnictwa.Przyjęta ...