Wszystkie artykuły

  Prawo gospodarcze 07.07.2015
  Koniec zatrudniania pracowników na wieloletnie umowy czasowe
  Sejm za zasadą „33 i 3” – to jedna z najważniejszych zmian w Kodeksie pracy, które 25 czerwca 2015 r. uchwalili posłowie. Przyjęta nowelizacja ma zapobiec przedłużaniu w nieskończoność umów czasowych. Zakłada, że kontrakty czasowe będą mogły być zawierane z pracownikiem na okres do trzech lat. Po trzech latach takich kontraktów umowa o pracę będzie mogła być zawarta jedynie ...

  Prawo gospodarcze 30.06.2015
  Rada nadzorcza sprzedaje nieruchomość spółki
  Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Z tego też m.in. powodu rada nadzorcza nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. Wspólnicy mogą postanowić w umowie spółki, że uprawnienia rady nadzorczej będą szersze. W szczególności mogą oni postanowić, że zarząd ...

  Prawo gospodarcze 30.06.2015
  Więcej mediacji i arbitrażu dla przedsiębiorców – trwają prace nad zmianami w KPC
  Ministerstwa Gospodarki i Sprawiedliwości przygotowały projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, który ma rozszerzać i upowszechniać wykorzystanie mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych pomiędzy przedsiębiorcami. Ma to ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej oraz skrócić i usprawnić procesy sądowe, a także przyczynić się do obniżenia kosztów sporów. Pierwsze ...

  Prawo gospodarcze 24.06.2015
  Wymiar urlopu członka zarządu zatrudnionego na niepełnym etacie
  Członek zarządu, który jest zatrudniony w spółce na ¼ etatu i ma staż pracy dłuższy niż 10 lat, ma prawo do siedmiu dni urlopu, tj. do 56 godzin. Jak wynika z art 154 § 2 Kodeksu pracy, wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1. Niepełny ...

  Prawo gospodarcze 16.06.2015
  Ustanowienie użytkowania udziałów – skutki dla spółki i jej zarządu
  Podstawowym obowiązkiem stron umowy użytkowania udziałów jest powiadomienie zarządu spółki o ustanowieniu użytkowania, połączone z przedstawieniem dowodu dokonania tej czynności. Użytkownik może wykonywać wszelkie prawa wobec spółki dopiero od chwili, gdy spółka zostanie prawidłowo zawiadomiona o ustanowieniu użytkowania na udziale.Wystarczy, że spółkę zawiadomi jedna ze stron ...

  Prawo gospodarcze 16.06.2015
  Kiedy członek zarządu powinien powstrzymać się od rozstrzygania spraw spółki
  Członek zarządu ma obowiązek powstrzymania się od rozstrzygania spraw, w przypadku których istnieje sprzeczność interesów między spółką a tym członkiem zarządu, jego współmałżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, a także osobą, z którą jest powiązany osobiście.Sprzeczność interesów między spółką a jedną z wymienionych wcześniej osób wynika z faktu, ...

  Prawo gospodarcze 02.06.2015
  Jakie są zasady zatrudniania wspólników w spółce
  Wspólnicy mogą być zatrudnieni w spółce z o.o. zarówno gdy są wyłącznie wspólnikami, jak i dodatkowo członkami zarządu spółki. Problemy prawne, zwłaszcza dotyczące stosunku ZUS do relacji pracowniczych w spółce powstają wtedy, gdy chodzi o jednoosobową spółkę z o.o. oraz spółkę, w której wspólnikami są małżonkowie lub osoby spokrewnione.W spółce wieloosobowej, gdzie ...

  Prawo gospodarcze 02.06.2015
  Jakie są skutki darowizny udziałów synowi
  Udziały w spółce z o.o. mogą być przedmiotem darowizny. Zawarcie umowy darowizny udziałów wywołuje skutki jedynie między stronami tej umowy, czyli darczyńcą i obdarowanym. Spółka musi zostać zawiadomiona o zawarciu umowy darowizny udziałów. W zawiadomieniu należy wskazać strony umowy i liczbę nabytych udziałów. Trzeba do niego dołączyć egzemplarz umowy darowizny (z podpisem ...

  Prawo gospodarcze 27.05.2015
  Jakie dokumenty należy przygotować na zgromadzenie wspólników
  Jednym z obowiązków zarządu, związanym z odbyciem zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. jest przygotowanie odpowiednich dokumentów. Standardowo na zwyczajne zgromadzenie konieczne będą: sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu z działalności spółki.Sporządzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki nie jest dokładnie opisane w przepisach, więc praktyka w tym ...

  Prawo gospodarcze 27.05.2015
  Jakie obowiązki ma zarząd przed zgromadzeniem wspólników
  Prawo do zwoływania, organizowania, a potem o dbania o odpowiedni przebieg zgromadzenia wspólników przysługuje zarządowi spółki. Zarząd powinien poprawnie wypełnić wszystkie obowiązki związane ze zgromadzeniem, gdyż każdy błąd może doprowadzić do skutecznego podważenia podjętych na nim uchwał.Przede wszystkim warto zastanowić się, co zarząd chciałby uzyskać podczas zgromadzenia ...