Wszystkie artykuły

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 30.11.2016
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2017 roku. Nowy limit
  W przyszłym roku jednostki, której przychody netto wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro będą musiały prowadzić księgi rachunkowe. Dowiedz się więcej.Zmiany wynikają z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadza m.in. zmiany w ustawie o rachunkowości. Chodzi o podniesienie progu obowiązkowego ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 05.08.2016
  Od 2016 r. weszły w życie znowelizowane regulacje ustawy o rachunkowości dla małych jednostek
  Część zmian w ustawie o rachunkowości jest obowiązkowa, część jest fakultatywna. Zatem w niektórych obszarach mamy obowiązek wprowadzenia zmian do dokumentacji polityki rachunkowości. Przy tej okazji warto rozważyć, czy nie wprowadzić zmian dobrowolnych, dzięki którym sytuacja jednostki będzie jeszcze lepiej odzwierciedlona. Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe ma obowiązek ...

  MSR/MSSF 06.06.2016
  Sprawdź, kiedy można zastosować MSR, prowadząc księgi wg ustawy o rachunkowości
  Jednostki, które nie stosują MSR, w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości, mogą stosować Krajowe Standardy Rachunkowości, a w przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego mogą stosować MSR. Zasady (politykę) rachunkowości zdefiniowano jako wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 21.04.2016
  Umowa o usługowe prowadzenie księgi rachunkowej
   Przedsiębiorcy korzystający z usług biura rachunkowego, powinni pamiętać o podpisaniu umowy na świadczone przez biuro usługi.  Dowiedź, się co powinna zawierać umowa z biurem rachunkowym. Ustalenie przedmiotu i zakresu usługOkreślenie przedmiotu umowy i wyznaczenie granic świadczonych usług może pomóc uniknąć niepotrzebnych nieporozumień. W przypadku usługowego prowadzenia ksiąg ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 18.11.2015
  Trzeba zmienić politykę rachunkowości na 2016 rok
  Do sprawozdań finansowych za 2016 rok będą miały zastosowanie przepisy znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Firmy muszą więc wprowadzić zmiany w polityce rachunkowości, które będą dostosowywały ją do nowych regulacji. Problem: Na czym będą polegały zmiany w polityce rachunkowości. Czy wszystkie firmy muszą je wprowadzić w przyszłym roku?Rozwiązanie: Zakres zmian w polityce ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 25.12.2013
  Prowadzenie ksiąg podatkowych w 2014 r – dodatkowe obowiązki podatników
  Jeśli od 1 stycznia 2014 r. podatnik będzie miał obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych albo dobrowolnie podejmie decyzję o ich prowadzeniu, kończąc 2013 rok, będzie musiał wykonać dodatkowe czynności przewidziane prawem.  Jednostki mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, takie jak:osoby fizyczne,spółki cywilne osób fizycznych,spółki ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 21.10.2013
  Niezbędne elementy dowodu księgowego
  Dowód księgowy wystawiony w walucie obcej powinien zawierać przeliczenie ich wartości na walutę polską według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej. Wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie, chyba że system przetwarzania danych zapewnia automatyczne przeliczenie tych walut, a wykonanie przeliczenia potwierdza odpowiedni wydruk.Dowód księgowy ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 21.10.2013
  Kontrola dowodów księgowych
  Kontrola dowodów księgowych może mieć formę kontrolą merytoryczną, formalną i rachunkową, ma na celu sprawdzenie legalności, rzetelności i prawidłowości zdarzeń oraz operacji gospodarczych wyrażonych w tych dowodach.Kontrola merytoryczna polega na sprawdzeniu, czy dane zawarte w dokumencie są zgodne z zamówieniem, umową, zleceniem i obowiązującymi przepisami, oraz sprawdzeniu, ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 12.09.2013
  Rachunkowość spółki postawionej w stan likwidacji
  Ustawa o rachunkowości przewiduje obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych w związku z postawieniem spółki w stan likwidacji oraz wiążącą się z tym konieczność sporządzenia sprawozdania finansowego.  W przypadku spółki z o.o., co do której toczy się postępowanie likwidacyjne, księgi rachunkowe powinny być zamknięte się na dzień poprzedzający dzień postawienia jej w stan ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 10.09.2013
  Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych
  Zapewne każdemu z nas zdarzyło się kiedyś poszukiwać faktury przesłanej przez dostawcę a nieopłaconej o czasie, bo jej po prostu nie było w księgach, gdyż dokument zginął. Ten problem rozwiążemy przy pomocy instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych. Racjonalne zorganizowanie obiegu i kontroli dokumentów ma istotne znaczenie, bowiem każda operacja gospodarcza powodująca ...