Wszystkie artykuły

  Odszkodowania i odprawy 30.05.2014
  Termin wypłaty odprawy dla zwalnianego pracownika
  Dominuje pogląd, że odprawa jest świadczeniem należnym w związku z ustaniem stosunku pracy, a zatem powinna być wypłacona najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy, a od dnia następnego pracownik może domagać się odsetek za opóźnienie (wyrok SN z 21 października 1999 r., I PKN 320/99).Odprawa pieniężna jest przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych i jako ...

  Odszkodowania i odprawy 26.05.2014
  Odwołanemu członkowi zarządu może przysługiwać odprawa
  Jeśli odwołanie z funkcji członka zarządu nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownika, wówczas pracownikowi należy się odprawa, o której mowa w art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.W doktrynie i orzecznictwie ugruntował się pogląd, że członkowie zarządu spółek kapitałowych mogą pozostawać ...

  Odszkodowania i odprawy 05.05.2014
  Śmierć pracownika podczas urlopu bezpłatnego a prawo do odprawy pośmiertnej
  W czasie urlopu bezpłatnego pracownika, jego stosunek pracy nie zostaje przerwany, W razie śmierci pracownika w trakcie urlopu bezpłatnego pracodawca jest zobowiązany więc do wypłaty jego bliskim odprawy pośmiertnej.W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby rodzinie przysługuje ...

  Odszkodowania i odprawy 14.04.2014
  Odprawa dla rodziny zmarłego pracownika przy zmianie pracodawcy
  Wysokość odprawy pośmiertnej, przysługującej rodzinie zmarłego pracownika, uzależniona jest od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Wlicza się do niego również okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana nastąpiła na zasadach określonych w art. 23[1] kp. Inaczej jest, gdy pracownik zmienił miejsce zatrudnienia na skutek porozumienia zawartego między pracodawcami.Zgodnie ...

  Odszkodowania i odprawy 31.03.2014
  Przekroczenie limitu powoduje opodatkowanie zapomogi losowej
  Przekroczenie przewidzianego w przepisach podatkowych limitu zwolnienia wypłacanej pracownikowi zapomogi losowej (2.280 zł w roku) powoduje konieczność jej opodatkowania w kwocie przekraczającej ten limit.Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, ...

  Odszkodowania i odprawy 12.02.2014
  Nie można ukarać pracownika karą pieniężną w dowolnej wysokości
  Przepisy Kodeksu pracy, oprócz materialnej odpowiedzialności pracowników, przewidują także ich odpowiedzialność porządkową. Sprowadza się ona do możliwości nałożenia przez pracodawcę kary porządkowej. Katalog kar jest zamknięty i obejmuje: upomnienie, naganę oraz karę pieniężną.  Kara pieniężna może zostać zastosowana wyłącznie w przypadku dopuszczenia się przez pracownika ...

  Odszkodowania i odprawy 21.10.2013
  Wypłata świadczeń po zmarłym pracowniku
  Śmierć pracownika zawsze powoduje wygaśnięcie stosunku pracy. Specyfika takiego sposobu zakończenia współpracy między pracownikiem i pracodawcą polega na tym, że pracodawca nie może już rozliczać się bezpośrednio z zatrudnionym. Najczęściej po pracowniku pozostaje wiele świadczeń, które należy wypłacić osobom uprawnionym. Kodeks pracy przewiduje specjalne zasady ich dziedziczenia, ...

  Odszkodowania i odprawy 10.09.2013
  Rekompensata za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę
  Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem kończy się z upływem okresu wypowiedzenia, którego długość zależy od stażu pracy u danego pracodawcy. Pracodawca może jednak skrócić ten okres. Można jednak to zrobić tylko w określonej sytuacji. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy ...

  Odszkodowania i odprawy 27.08.2013
  Odprawa – czasem także przy wypowiadaniu umowy terminowej
  Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, który rozstaje się z podwładnymi z przyczyn ich niedotyczących, musi wypłacać odprawy. Jak jednak ustalić prawo do odprawy w przypadku umowy na czas określony, rozwiązania której nie trzeba uzasadniać?Przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. ...

  Odszkodowania i odprawy 26.08.2013
  Za nieterminowe wydanie świadectwa pracy pracownik może otrzymać odszkodowanie
  W razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca ma obowiązek niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Obowiązku tego nie może uzależniać od uprzedniego rozliczenia się pracownika z zakładem pracy. Co więcej, nieterminowe lub niewłaściwe wydanie świadectwa pracy uprawnia pracownika do dochodzenia odszkodowania.Zgodnie z art. 99 § 1 kp pracownikowi przysługuje ...