Wszystkie artykuły

  Odszkodowania i odprawy 12.08.2013
  Za nieterminowe wydanie świadectwa pracy przysługuje odszkodowanie
  Odszkodowanie za szkodę powstałą wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.W praktyce budzi problem ustalenie podstawy odszkodowania – czy stanowi ją wynagrodzenie otrzymywane u dotychczasowego pracodawcy, który naruszył obowiązek terminowego/właściwego ...

  Odszkodowania i odprawy 05.08.2013
  Przy odejściu na emeryturę pracownik otrzyma odprawę
  Kwota minimalna odprawy emerytalnej odpowiada miesięcznemu wynagrodzeniu danego pracownika. Jest to wysokość minimalna. Pracownik nie może więc otrzymać niższej odprawy. Może natomiast otrzymać wyższą, o ile przewidują to odrębne ustawy, rozporządzenia właściwych ministrów czy też przepisy zakładowe.Podczas obliczania odprawy emerytalno-rentowej stosuje się zasady obowiązujące ...

  Odszkodowania i odprawy 05.08.2013
  Koszty odejścia pracownika na emeryturę lub rentę mogą być bardzo wysokie
  Podstawowym kosztem ponoszonym przez pracodawcę z tytułu odejścia pracownika na emeryturę lub rentę jest obowiązek wypłacenia stosownej odprawy. W niektórych sytuacjach może też zaistnieć konieczność dokonania wcześniejszej wypłaty nagrody jubileuszowej. Świadczenia te muszą być wypłacone w odpowiednim terminie i w prawidłowej wysokości. W razie zaniedbań pracodawca może być ...

  Odszkodowania i odprawy 29.07.2013
  Dodatkowe świadczenia dla zwalnianego mogą być zablokowane
  Jeżeli tę samą kwestię – płacową czy dotyczącą warunków pracy – reguluje porozumienie zbiorowe i jednocześnie układ zbiorowy pracy obowiązujący pracodawcę, nie działa zasada obowiązywania przepisów korzystnych dla pracownika. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z 3 lipca 2013 r., (I PK 62/13).Sytuacja taka może dotyczyć tylko aktów prawnych zakładowego prawa pracy, stojących ...

  Odszkodowania i odprawy 19.07.2013
  Niewypłacenie wynagrodzenia może firmę sporo kosztować
  Jeśli powodem rozwiązania umowy o pracę jest naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika, pracodawca wypłaca odszkodowanie w kwocie równej wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku gdy wypowiedzenie dotyczy umowy zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.Zgodnie z art. 55 § 1 i 1[1] kp pracownik ...

  Odszkodowania i odprawy 19.07.2013
  Ekwiwalent za urlop dla byłego pracownika rozlicza się z podatkiem
  Ekwiwalent za urlop jest przychodem ze stosunku pracy nawet po jego wygaśnięciu. W związku z tym w razie wypłaty tego świadczenia byłemu już pracownikowi należy  odprowadzić zaliczkę na podatek. Obliczając tę daninę, stosuje się zryczałtowane pracownicze koszty uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł, ale nie potrąca się kwoty wolnej od podatku.Przychodami ze stosunku pracy ...

  Odszkodowania i odprawy 05.06.2013
  Przy wypowiedzeniu każdy pracownik otrzyma odprawę albo odszkodowanie
  W zależności od sposobu ustania stosunku pracy pracownikowi mogą przysługiwać różne dodatkowe należności, takie jak odprawa bądź odszkodowanie. Wypowiedzenie stosunku pracy przez pracownika nie uzasadnia wypłaty dodatkowych należności. W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika nie ma on prawa do dodatkowych świadczeń ze strony pracodawcy. Podobnie jest w sytuacji, gdy ...

  Odszkodowania i odprawy 16.05.2013
  Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia nie jest oskładkowane
  Fakt, iż świadczenie wypłacane jest na podstawie dobrowolnego porozumienia pracodawcy z pracownikiem nie ma znaczenia. Jedynym warunkiem wyłączenia takiej wypłaty z podstawy wymiaru składek jest bezpośredni związek pomiędzy nią a rozwiązaniem stosunku pracy. Nie ma znaczenia jego wysokość.W wyniku restrukturyzacji zatrudnienia w spółce dochodzi do likwidacji stanowisk pracy. Rozwiązanie ...

  Odszkodowania i odprawy 26.04.2013
  Przy likwidacji stanowiska pracy wypłaca się odprawę
  Pracodawcy coraz częściej zmuszeni są redukować liczbę pracowników. Zmusza ich do tego trudna sytuacja gospodarcza, brak zamówień, nieterminowe płatności ze strony kontrahentów. Zlikwidowanie stanowiska pracy nie odbywa się jednak bezkosztowo. Potwierdza to Państwowa Inspekcja Pracy.O obowiązku wypłaty odprawy pieniężnej w przypadku zlikwidowania stanowiska pracy decyduje liczba zatrudnionych. ...

  Odszkodowania i odprawy 30.12.2012
  Kiedy przysługują odprawy z tytułu wypowiedzenia
  Kodeks pracy nie przewiduje odpraw dla pracowników z racji rozwiązania umowy o pracę w trybie „zwykłego” wypowiedzenia pracy. Oprawa przysługuje natomiast w związku z przejściem na emeryturę lub rentę albo w przypadku zwolnień grupowych.Oto przykład takiej sytuacji Z rozmowy z pracodawcą wynika, że mam otrzymać wypowiedzenie umowy o pracę z uwagi na to, że nie osiągam założonych ...