Wszystkie artykuły

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 28.08.2018
  Od 1 lipca 2018 r. zmieniły się kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków
  Dotychczas wysokość kwoty wolnej była ustalana poprzez odniesienie do kwot najniższych emerytur i rent.Od 1 lipca 2018 r. zasada ta ulega jednak zmianie. Wysokość kwot wolnych przy potrąceniach ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych oraz należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 12.12.2017
  Nowa kwota wolna od potrąceń od 1 stycznia 2018 r.
  Sprawdźmy, w jakiej wysokości stosować kwotę wolną od potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia za grudzień wypłacanego w styczniu. Możemy tutaj spotkać się z dwoma odmiennym stanowiskami. W myśl pierwszego z nich kwota wolna od zajęć powinna być kalkulowana na bazie płacy minimalnej obowiązującej w miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne. Oznacza to, że znaczenie ma data ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 25.09.2017
  Upadłość konsumencka – jak pracodawca powinien współpracować z syndykiem
  Pracodawca zatrudniający takiego pracownika, z chwilą ogłoszenia jego upadłości  staje się dłużnikiem zajętej przez syndyka wierzytelności. Po otrzymaniu od syndyka powiadomienia o wszczęciu postępowania powinien z nim współdziałać. Współpraca taka może odbywać się w jednym z dwóch wariantów.Współpraca pracodawcy z syndykiem Lp. Wariant współpracy 1. Syndyk faktycznie ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 28.02.2017
  Potrącenia przy trzynastce – co z kwotą wolną od potrąceń
  W sytuacji gdy w tym samym miesiącu pracodawca wypłaca pracownikowi należności ze stosunku pracy z różnych tytułów prawnych, np. wynagrodzenie za pracę, a oprócz tego ekwiwalent urlopowy, trzynastkę lub odprawę pieniężną, wówczas poszczególne świadczenia finalnie należy zsumować i od łącznej kwoty dokonać potrącenia stosując jedną kwotę wolną. Za takim sposobem postępowania ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 07.11.2016
  Zmiany w potrąceniach z zasiłków
  Rada Ministrów przyjęła 25 października 2016 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Zgodnie z tym projektem od 1 marca 2017 roku najniższa emerytura będzie wynosić 1.000 zł. Przyjmując, że projekt zostanie przyjęty, kwota wolna od potrąceń ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 26.09.2016
  Zmiany w potrąceniach z wynagrodzeniach od 8 września 2016 r.
  Od wielu lat pracodawcy mieli problem z postępowaniem przy zbiegu egzekucji prowadzonej wobec pracowników-dłużników. Szczególnie uciążliwe było wyjaśnianie właściwego postępowania przy zbiegu egzekucji komorniczej i administracyjnej. Dzięki zmianie przepisów pracodawca będzie mógł przekazywać zajęte wynagrodzenie pracownicze na rzecz sądowego albo administracyjnego organu egzekucyjnego, ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 17.02.2016
  Niezdolność do pracy po wypłacie wynagrodzenia "z góry"
  Jeśli w danym miesiącu w terminie płatności pracownik pobrał pełne wynagrodzenie za pracę, a potem zachorował i to jeszcze w tym samym miesiącu (np. zaraz po wypłacie czy w końcówce miesiąca), to skutkiem jest nadpłata wynagrodzenia za pracę. Różnica wynika z niższej wysokości świadczeń chorobowych (80% podstawy wymiaru).Z reguły wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 22.10.2015
  Zajęcie wynagrodzenia - ustalenie kwoty wolnej i granic potrącenia
  Wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie przed egzekucją i potrąceniami na rzecz wierzycieli. Poza zasadniczym wynagrodzeniem chronionych jest także wiele innych świadczeń wypłacanych pracownikowi.Wśród tych dodatkowych świadczeń, podlegających ochronie przed potrąceniami, wymienić można: ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, nagrodę jubileuszową, odprawę ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 25.04.2015
  Pracodawcy nie wolno potrącić z poborów więcej, niż określają przepisy
  Nawet gdy pracownik napisze oświadczenie, że upoważnia zakład pracy do potrącenia z wynagrodzenia całej pensji na poczet zajęcia komorniczego, to pracodawca nie może tego zrobić, musi przestrzegać określonych przepisami limitów.Zasady i granice dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika wyznaczą przepisy art. 87–91 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. ...

  Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 12.09.2014
  Potrącenia z premii rocznej i wynagrodzenia miesięcznego
  W przypadku, gdy składniki wynagrodzenia są płatne w tym samym miesiącu, ale w różnych terminach, potrącenia dokonuje się osobno, tzn. z każdej wypłaty. Zarówno wynagrodzenie za pracę, jak i pozostałe jego składniki – premie, nagrody, dodatki, podlegają potrąceniom na poczet zajęcia komorniczego.Choć potrąceń dokonuje się oddzielnie, to na miesiąc obowiązuje jedna kwota wolna, ...