Wszystkie artykuły

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 21.05.2020
  Informacja o wynagrodzeniu urlopowym w zaświadczeniu ZUS Z-3
  Pytanie czytelnika: Mam pytanie dotyczące wypełnienia druku Z-3. Pracownik miał wypłaconą średnią urlopową, w której rubryce ją wykazujemy, wypełniając druk Z-3 do ZUS-u?Odpowiedź: Wynagrodzenie urlopowe (obliczone przy zastosowaniu średniej urlopowej) należy uwzględnić w kwocie wpisywanej w kolumnie 7 „wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki pomniejszone proporcjonalnie” tabeli ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 25.09.2017
  Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim – jak liczyć wynagrodzenie
  Pracownikowi powracającemu z urlopu macierzyńskiego w trakcie roku kalendarzowego, pracodawca nie  obniży  wymiaru urlopu wypoczynkowego. Nie mają tu bowiem zastosowania przepisy prawa pracy mówiące o proporcjonalnym obniżeniu urlopu wypoczynkowego pracownikowi powracającemu do pracy w trakcie roku kalendarzowego po nieobecności trwającej co najmniej 1 miesiąc. Przepisy te mają zastosowanie ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 09.08.2016
  Jakie dochody brać pod uwagę oceniając sytuację materialną
  Czy do oceny sytuacji materialnej rodziny dla celów funduszu świadczeń socjalnych, oprócz dochodów wykazanych w PIT, powinno się brać również dochody nieopodatkowane, takie jak np. stypendia, alimenty? Kwestie te powinien określać regulamin ZFŚS.Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 27.07.2016
  Zmiana etatu w trakcie miesiąca a wymiar urlopu
  Jeśli czas pracy pracownika uległ zmianie w okresie danego miesiąca, pracodawca niejednokrotnie ma problem z poprawnym wyliczeniem przysługującego urlopu. Problemy z bezbłędnym ustaleniem dni wypoczynku może mieć zwłaszcza wtedy, gdy podwładny wykorzystał już przez zmianą wymiaru etatu, część swego urlopu.Zagadnienie to wyjaśniamy na przykładzie:Przykład:Zmniejszenie etatu pracownicy ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 27.07.2016
  Składki od świadczenia urlopowego
  Jeśli firma zatrudnia powyżej 20 pracowników, ale nie tworzy funduszu socjalnego, musi oskładkować wypłacane świadczenia urlopowe.Przypominamy, że z podstawy wymiaru składek wyłączone zostało świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 27.07.2016
  Odwołanie z urlopu na żądanie
  Pracownika można odwołać z urlopu na żądanie pod warunkiem, że pracodawca będzie miał mocne argumenty.Kwestia możliwości odwołania pracownika z urlopu na żądanie nie została jasno określona w przepisach prawa pracy. Co do zasady, ze „zwykłego” urlopu można pracownika odwołać w sytuacji, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 12.07.2016
  Ekwiwalent za urlop to nie świadczenie urlopowe
  Ekwiwalent za urlop jest swoistą rekompensatą pieniężną dla pracownika, który w trakcie trwającego stosunku pracy nie mógł wykorzystać w pełni przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Natomiast rolą świadczenia urlopowego jest dofinansowanie wypoczynku pracowników. Oba świadczenia wypłacane są ze środków pracodawcy i to na nim spoczywa obowiązek prawidłowego ustalenia ich wysokości ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 21.03.2016
  Wynagrodzenie za urlop przy zmiennych składnikach wynagrodzenia
  Dla wyliczania wysokości wynagrodzenie za urlop istotne znaczenie mają zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc. Na nich koncentruje się pracodawca naliczając wynagrodzenie pracownikowi za czas urlopu w takiej wysokości, w jakiej pracownik by je otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.Przy tych składnikach pracodawca musi dokonać obliczeń w przypadku korzystania ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 31.01.2016
  Współczynnik ekwiwalentowy w 2016 roku – 2 wartości
  Z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W tym też dniu rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane w naturze, a nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe. Przy jego obliczaniu w 2016 roku należy stosować współczynnik ...

  Urlop wypoczynkowy - świadczenia 07.12.2015
  Ile wynosi współczynnik urlopowy w 2016 roku
  Za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy pracownikowi w momencie rozwiązania stosunku pracy przysługuje ekwiwalent pieniężny. Sposób jego obliczania został określony w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.Do naliczenia i wypłacenia wysokości świadczenia ...