Wszystkie artykuły

  Fundusze unijne 31.08.2016
  Dotacje w ramach bonów na innowacje rozliczysz w zależności od charakteru usług
  Aby skorzystać z tzw. bonu na innowacje, należy spełnić szereg warunków. Warto zauważyć, że środki na innowacje w firmach są dostępne we wszystkich programach operacyjnych w latach 2014–2020. O dostępie do konkretnego programu decyduje przede wszystkim status przedsiębiorcy pod względem wielkości, czyli mikro-, małe, średnie bądź duże przedsiębiorstwo.W artykule zwrócimy uwagę ...

  Fundusze unijne 31.08.2016
  POIiŚ jako źródło dotacji dla projektów z ochrony środowiska
  Jeśli masz pomysł, jak prowadzić przyjazną środowisku i bardziej konkurencyjną firmę lub poszukujesz możliwości pozyskania dofinansowania dla projektu wspierającego ochronę środowiska w Twojej gminie zwróć uwagę na możliwości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Program ten daje szansę pozyskać dotacje przez tych przedsiębiorców, którzy planują poprawić efektywności ...

  Fundusze unijne 10.02.2016
  Uwaga na charakter i przeznaczenie nieruchomości w przypadku działania 1.3.1 POIŚ
  W ramach działania 1.3.1 POIŚ Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej do wsparcia nie kwalifikują się projekty realizowane w budynkach użyteczności publicznej, w których ponad 15% powierzchni całkowitej budynku służy prowadzeniu działalności gospodarczej lub mieszkaniowej. Następujące działania projektowe mogą otrzymać wsparcie: ocieplenie, przegród ...

  Fundusze unijne 10.02.2016
  Program Infrastruktura i Środowisko sprzyja zwiększeniu efektywności wykorzystania energii
  Do 29 kwietnia 2016 roku trwa naboru w działaniu 1.3.1 POIŚ Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. W konkursie tym dofinansowanie znajdą projekty inwestycyjne mające na celu głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynków publicznych. Przez kompleksową modernizację energetyczną budynków publicznych wskazaną w tym konkursie należy rozumieć ...

  Fundusze unijne 10.02.2016
  Koszty amortyzacji w projektach unijnych ujmuje się na wyodrębnionych kontach analitycznych
  Jednostki ubiegające się o dofinansowanie w ramach różnego rodzaju projektów zwykle wnioskują o środki na zakup środków trwałych. Ale także koszty amortyzacji posiadanych wcześniej środków trwałych i wartości niematerialnych kwalifikują się do współfinansowania, jeżeli spełniają określone wymagania. Trzeba wykazać, że odpisy amortyzacyjne dotyczą aktywów, które są niezbędne ...

  Fundusze unijne 10.02.2016
  Nie wszystkie nakłady w projekcie szkoleniowym są kosztami kwalifikowalnymi
  W przypadku kosztów związanych z pracownikami i osobami współpracującymi na podstawie umów cywilnoprawnych należy pamiętać, iż wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne, pod warunkiem że ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na analogicznych stanowiskach lub ...

  Fundusze unijne 10.02.2016
  Załatwianie urzędowych spraw drogą elektroniczną dzięki POPC
  Program Operacyjny Polska Cyfrowa działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back office w administracji rządowej ma na celu rozwój lub usprawnianie usług wewnątrz administracyjnych, niezbędnych dla świadczenia usług publicznych. Wsparcie jest ukierunkowane na poprawę pracy urzędów poprzez cyfryzację procesów i procedur, jak również na udostępnienie informacji sektora publicznego, takich jak ...

  Fundusze unijne 22.08.2014
  Nie można zrefundować dwa razy tego samego wydatku
  Zakaz podwójnego finansowania stanowi jedną z zasad kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). W ramach tego programu niedozwolone jest bowiem podwójne finansowanie poniesionego wydatku, tzn. dwukrotne zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku ze środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych.Beneficjent musi realizować swój projekt zgodnie ...

  Fundusze unijne 22.08.2014
  Otrzymaną dotację w ramach POKL można stracić
  Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) podlega weryfikacji przez instytucję rozliczającą końcowy wniosek o płatność. Może ona zdecydować o konieczności zwrotu dofinansowania otrzymanego przez beneficjenta, jeżeli nie zrealizował on projektu zgodnie z wnioskiem o dotacje. Zwrot otrzymanej pomocy finansowej może dotyczyć zarówno całości, jak i części ...

  Fundusze unijne 22.08.2014
  Koszty osobowe można udokumentować za pomocą listy płac
  Koszty osobowe to szeroka kategoria kosztów związanych z pozyskaniem pracy w ramach projektów realizowanych ze środków unijnych. W zależności od rodzaju kosztu i sposobu pozyskania pracy należy zwrócić szczególną uwagę na zakres nakładów, które mogą być finansowane w ramach projektu, jak i oczywiście kwestie dotyczące prawidłowego ich ujęcia i udokumentowania.Beneficjenci np. ...