Wszystkie artykuły

  Fundusze unijne 10.02.2016
  Załatwianie urzędowych spraw drogą elektroniczną dzięki POPC
  Program Operacyjny Polska Cyfrowa działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back office w administracji rządowej ma na celu rozwój lub usprawnianie usług wewnątrz administracyjnych, niezbędnych dla świadczenia usług publicznych. Wsparcie jest ukierunkowane na poprawę pracy urzędów poprzez cyfryzację procesów i procedur, jak również na udostępnienie informacji sektora publicznego, takich jak ...

  Fundusze unijne 22.08.2014
  Nie można zrefundować dwa razy tego samego wydatku
  Zakaz podwójnego finansowania stanowi jedną z zasad kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). W ramach tego programu niedozwolone jest bowiem podwójne finansowanie poniesionego wydatku, tzn. dwukrotne zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku ze środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych.Beneficjent musi realizować swój projekt zgodnie ...

  Fundusze unijne 22.08.2014
  Koszty osobowe można udokumentować za pomocą listy płac
  Koszty osobowe to szeroka kategoria kosztów związanych z pozyskaniem pracy w ramach projektów realizowanych ze środków unijnych. W zależności od rodzaju kosztu i sposobu pozyskania pracy należy zwrócić szczególną uwagę na zakres nakładów, które mogą być finansowane w ramach projektu, jak i oczywiście kwestie dotyczące prawidłowego ich ujęcia i udokumentowania.Beneficjenci np. ...

  Fundusze unijne 22.08.2014
  Fundusze z dotacji to pozostały przychód operacyjny
  W sytuacji, gdy otrzymane przez beneficjenta środki unijne stanowią jedno z bezpośrednich źródeł finansowania podstawowej działalności operacyjnej, wówczas równowartość otrzymanych funduszy powinna zostać ujęta w całości jako „pozostały przychód operacyjny” w dacie otrzymania środków.Jeśli otrzymane środki unijne nie zostały przeznaczone na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia ...

  Fundusze unijne 22.08.2014
  Początkujące firmy bez zdolności kredytowej mogą skorzystać z JEREMIE
  Główną cechą odróżniającą pomoc zwrotną od dotacji bezzwrotnej jest to, że po wykorzystaniu otrzymanych środków beneficjent musi je zwrócić. Co za tym idzie – z tych samych środków finansowych może skorzystać kolejny podmiot, a za nim następne. JEREMIE zapewnia sporą elastyczność pod względem wykorzystania funduszy, które mogą być łatwiej przystosowane do specyficznych ...

  Fundusze unijne 19.08.2014
  Projekt unijny może zawierać ryzyka
  Aby rozpocząć proces aplikowania o środki unijne, należy przygotować się do procesu związanego z opracowaniem dokumentacji konkursowej w danym naborze wniosków. Każdy dokument jest oceniany pod kątem formalnym, a więc ma wpływ na ostateczny wynik oceny projektu. Całość tego procesu jest niezwykle ważna i nie można pozwolić sobie na żadne uchybienia.Oczywiście niezwykle ważne jest ...

  Fundusze unijne 19.08.2014
  Dotacje unijne na budowę sieci internetowej nowej generacji (NGA)
  W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 przedsiębiorcy telekomunikacyjni mieli możliwość otrzymania do 70% dofinansowania unijnego na budowę tradycyjnej sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości min. 2 Mb/s. Natomiast NGA – sieć internetowa nowej generacji – to szansa na skok cywilizacyjny dla dostawców Internetu oraz dla mieszkańców Polski w ramach Programu Operacyjnego ...

  Fundusze unijne 12.07.2014
  Wydatki na wynagrodzenia nie muszą być kosztami uzyskania przychodu
  Jeżeli firma ma formę spółki z o.o. i przy realizacji unijnego projektu szkoleniowego planuje zatrudnić pracowników na umowę o pracę, to ma dwie możliwości co do sposobów  zaksięgować koszty związanych z tymi wynagrodzeniami.Beneficjent może podjąć decyzję o niezaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Ma też prawo zaliczyć koszty wynagrodzeń ...

  Fundusze unijne 26.05.2014
  Czynności, jakie musi wykonać firma starając się o leasing z dotacją UE
  Przede wszystkim przedsiębiorca powinien zapoznać się z ofertą poszczególnych towarzystw oferujących produkt finansowy „Leasing z dotacją UE”. Musi sprawdzić jego zakres i związane z tym wymogi formalnoprawne z uwzględnieniem programu operacyjnego, z którego zamierza pozyskać środki finansowe.Każdy leasingodawca stosuje własne wytyczne i procedury związane z dążeniem do zawarcia ...

  Fundusze unijne 26.05.2014
  Kontrole projektów unijnych prowadzone są na różnych płaszczyznach 
  Beneficjenci realizujący inwestycje dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej muszą się liczyć z tym, że ich działania przez cały czas będą kontrolowane. Weryfikacja jest nieuchronna nawet po zakończeniu projektu.Podstawowym celem przeprowadzenia kontroli jest weryfikacja prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz załączonym do niej wnioskiem ...