Wszystkie artykuły

  Urlopy i zwolnienia 24.06.2014
  Zwrot kosztów związanych z odwołaniem z urlopu
  Pracodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Warto pamiętać jednak o tym, że osoba, która musiała niespodziewanie przerwać wypoczynek i powrócić do pracy, powinna sama wystąpić z wnioskiem o zwrot poniesionych wydatków.Pracownik we wniosku złożonym w zatrudniającej go spółce z o.o. powinien dokładnie ...

  Urlopy i zwolnienia 24.06.2014
  Uzasadnione przyczyny odwołania pracownika z urlopu
  Pracownika można odwołać z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w spółce wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia przez niego wypoczynku. W takim przypadku podwładny ma prawo wystąpić o zwrot poniesionych kosztów i wydatków związanych z niewykorzystanym urlopem i odwołaniem go z niego. Wydatki te muszą być jednak udokumentowane. Z kolei kierownictwo spółki ...

  Urlopy i zwolnienia 18.06.2014
  Pracodawca musi zrekompensować pracownikowi koszty przesunięcia urlopu
  W razie przesunięcia terminu urlopu wypoczynkowego pracodawca powinien zwrócić pracownikowi koszty, które ten poniósł w związku z planowanym wypoczynkiem. Zatrudniony nie może jednak skutecznie domagać się udzielenia przesuniętego urlopu go w pierwszej kolejności przed innymi pracownikami.Pracodawca może przesunąć pracownikowi ustalony wcześniej termin urlopu wypoczynkowego, jeśli: przesunięcie ...

  Urlopy i zwolnienia 30.05.2014
  Dni na poszukiwanie pracy nie przysługują na każdym wypowiedzeniu
  Jeśli wypowiedzenie umowy o pracę składa pracownik, nie ma prawa do dodatkowych dni wolnych na poszukiwanie pracy. Nie zmieni tego nawet próba cofnięcia złożonego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę.Dni wolne na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, przysługują pracownikowi, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę. Zwolnienie to ma na celu ułatwienie ...

  Urlopy i zwolnienia 30.05.2014
  Pracownik nie przychodzi do pracy, gdy zachoruje niania jego dziecka
  Jeśli niania opiekująca się dzieckiem pracownika zachoruje, może on nie przyjść do pracy i otrzyma z tego tytułu zasiłek opiekuńczy. Warunek – pracownik musi zatrudniać nianię legalnie, czyli mieć z nią zawartą umowę uaktywniającą.Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi m.in. w razie konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat, w przypadku: nieprzewidzianego ...

  Urlopy i zwolnienia 22.05.2014
  Wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia to obowiązek pracownika
  Jeśli pracodawca udziela pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia, zatrudniony ma obowiązek go wykorzystać. Zgodnie z kodeksem pracy, nie jest potrzebna zgoda pracownika na udzielenie urlopu w okresie wypowiedzenia.W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim ...

  Urlopy i zwolnienia 16.05.2014
  Zwolnienie na stawienie się w sądzie lub urzędzie obejmie też dojazd
  Jeśli pracownik zostanie wezwany do stawienia się przed organem administracji czy sądem, trzeba udzielić mu zwolnienia na czas niezbędny (wyznaczony), niezależnie od tego, w jakiej roli pracownik występuje, np. jako świadek, oskarżony, pozwany, oskarżyciel posiłkowy. Podstawą zwolnienia jest imienne wezwanie.Pracodawca musi zwolnić pracownika na wezwanie sądu lub urzędu wówczas, gdy ...

  Urlopy i zwolnienia 16.05.2014
   Nakaz wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego 
  Zgodnie z art. 163 § 1 i § 11 Kodeksu pracy urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, a jeżeli taki plan nie jest u pracodawcy sporządzany – po porozumieniu z pracownikiem. Decydując o terminie wykorzystania przez pracownika urlopu, pracodawca bierze wówczas pod uwagę: wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy w firmie. Ostateczna ...

  Urlopy i zwolnienia 15.05.2014
  Można cofnąć pracownika z urlopu na żądanie
  Urlop na żądanie jest urlopem wypoczynkowym, od zwykłego urlopu różni się jedynie trybem wnioskowania. Jeśli pracodawca ma mocne argumenty może „cofnąć” podwładnego także z urlopu na żądanie.Kwestia możliwości odwołania pracownika z urlopu na żądanie nie została jasno określona w przepisach prawa pracy. Co do zasady, ze „zwykłego” urlopu można pracownika odwołać w ...

  Urlopy i zwolnienia 09.05.2014
  To pracodawca decyduje, czy dać urlop w okresie wypowiedzenia
  Kodeks pracy daje pracodawcy możliwość nakazania pracownikowi wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia (art. 1671 kp) – dotyczy to zarówno urlopu bieżącego, jak i zaległego. Nie ma też w tym przypadku znaczenia, która ze stron dokonuje wypowiedzenia umowy – pracodawca czy pracownik.Urlopu można udzielić pracownikowi w każdym okresie wypowiedzenia, niezależnie od ...