Wszystkie artykuły

  Bezpieczeństwo i opieka 14.01.2016
  Uczeń nie powinien ćwiczyć w okularach
  Wada wzroku nie stanowi przeciwwskazania do udziału w zajęciach wychowania fizycznego, ale używanie przez ucznia okularów korekcyjnych podczas gier zespołowych oraz wykonywania dynamicznych ćwiczeń ruchowych stwarza ryzyko doznania urazu twarzy i oczu. Te kwestie muszą więc być uregulowane w dokumentach wewnętrznych szkoły.Specyfika zajęć wychowania fizycznego wymaga od nauczyciela postępowania ...

  Bezpieczeństwo i opieka 06.01.2016
  Nauczyciel nie zawsze musi pilnować uczniów podczas studniówki
  Termin balu maturalnego ogranicza możliwość zobowiązania nauczycieli do sprawowania opieki nad uczniami w czasie imprezy. W okresie ferii nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy, którego nie może się zrzec, a dozwolony katalog prac nie obejmuje sprawowania opieki nad uczniami w trakcie zabawy szkolnej.Jeśli organizatorem studniówki jest szkoła, to dyrektor będzie zobowiązany zapewnić ...

  Bezpieczeństwo i opieka 06.01.2016
  Zabawy na śniegu podczas przerwy tylko pod nadzorem nauczyciela
  Gdy tylko pojawia się śnieg, dzieci i młodzież każdą przerwę chcą spędzać na świeżym powietrzu. Tymczasem zabawy na mrozie, lodzie, w śniegu łatwo mogą doprowadzić do wypadku lub kontuzji. Są jednak sposoby, aby zadbać o bezpieczeństwo uczniów podczas zabaw zimowych.Wychowawcy przed rozpoczęciem zimy, a na pewno przed rozpoczęciem zimowych ferii, przeprowadzają zajęcia poświęcone ...

  Bezpieczeństwo i opieka 05.01.2016
  Odpowiedzialność za wypadek na nieodśnieżonym chodniku ponosi dozorca
  Zaniedbania w zakresie utrzymania porządku na terenie przedszkola lub szkoły mogą skutkować wypadkiem, za który odpowiedzialność cywilną poniesie organ prowadzący. Dyrektor przedszkola, zobligowany jest do wyciągnięcia konsekwencji, zgodnie z obowiązującym prawem, wobec osób, którym powierzył obowiązek dbania o czystość i bezpieczeństwo.W okresie zimowym dyrektor przedszkola, jako ...

  Bezpieczeństwo i opieka 03.12.2015
  Rodzic nie może być opiekunem wycieczki bez zgody dyrektora
  Opiekunem wycieczki lub imprezy, w której uczestniczą dzieci i młodzież mogą być pełnoletnie osoby niebędące nauczycielami, w tym rodzice. Na takie rozwiązanie zgodę musi jednak wyrazić dyrektor przedszkola lub szkoły, który odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez placówkę.  Dyrektor przedszkola lub szkoły ma obowiązek zapewnienia opieki i ...

  Bezpieczeństwo i opieka 03.12.2015
  Dyrektor nie może nakładać kar za nieodebranie dziecka po godzinach pracy przedszkola
  Nakładanie na rodziców dodatkowych opłat za nieodebranie dziecka po godzinach pracy przedszkola jest niezgodne z ustawą o systemie oświaty. Chcąc dyscyplinować niepunktualnych rodziców, dyrektor przedszkola musi odwoływać się do innych środków, które są określone w statucie lub regulaminie przedszkola. Ustawa o systemie oświaty wskazuje, że wysokość opłat za korzystanie z wychowania ...

  Bezpieczeństwo i opieka 02.12.2015
  O ubezpieczeniu NNW ucznia na szkolnej wycieczce decydują rodzice
  Uczeń, który wyjeżdża z nauczycielami poza teren szkoły (np. wycieczka jednodniowa, wyjście do kina czy teatru) nie musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli dozna szkody w trakcie wycieczki szkolnej, wówczas odpowiedzialność odszkodowawczą poniesie organ prowadzący.W aktualnym stanie prawnym uczniowie biorący udział w wycieczce krajowej nie muszą być ...

  Bezpieczeństwo i opieka 01.12.2015
  Zwolnienie uczniów z zajęć – zapisy w dzienniku lekcyjnym
  Decyzje dotyczące zasad postępowania nauczycieli i sposobu dokumentowania zwalniania uczniów z zajęć podejmuje dyrektor szkoły – jako osoba sprawująca nadzór pedagogiczny oraz wykonująca zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. W związku ze zwolnieniem uczniów w dzienniku lekcyjnym powinny się znaleźć odpowiednie ...

  Bezpieczeństwo i opieka 01.12.2015
  Każda zmiana dotycząca administratora bezpieczeństwa informacji musi być zgłoszona do GIODO
  Do pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji można powołać sekretarza szkoły lub nauczyciela, pod warunkiem że posiadają oni wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych. Administrator danych, który zgłosi ABI do rejestracji, zobowiązany jest zgłaszać Generalnemu Inspektorowi każdą zmianę informacji objętych zgłoszeniem.Powołanie administratora bezpieczeństwa informacji ...

  Bezpieczeństwo i opieka 25.11.2015
  Dyrektor szkoły powinien chronić wizerunek swoich pracowników
  Rozpowszechnianie nagrań dokonanych przez uczniów, ich rodziców lub osoby spoza zespołu pracowników, które zawierają wizerunek zatrudnionych w placówce, wymaga uzyskania wcześniejszego zezwolenia. Dyrektor szkoły powinien opracować procedury zabezpieczające prawa podległych mu pracowników.Wizerunek dyrektora szkoły, innego członka kadry kierowniczej, nauczyciela, pedagoga oraz pracownika ...