Wszystkie artykuły

  Finanse publiczne 29.12.2014
  Zawiadomienie nabywcy nieruchomości w przetargu o terminie zawarcia umowy
  Organizator przetargu musi zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości. Informacja taka nie musi mieć formy pisemnej, jednak powinna być potwierdzona notatką dołączoną do akt sprawy.Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej ...

  Finanse publiczne 28.12.2014
  Powiat może przekazać straży pożarnej specjalistyczny sprzęt
  Powiat może nabyć specjalistyczny sprzęt lub urządzenie i przekazać podległej komendzie powiatowej państwowej straży pożarnej – jako jednostce realizującej zadanie powiatu, jakim jest ochrona środowiska i gospodarki wodnej.Przedstawiciele jednego ze świętokrzyskich powiatów zwrócili się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących ...

  Finanse publiczne 07.08.2013
  Wydatki inwestycyjne należy finansować z § 605
  Jednostki budżetowe nabywają majątek w ramach planu finansowego, zgodnie z klasyfikacją budżetową. Z tego względu wydatki inwestycyjne klasyfikuje się w § 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”. Zakup środka trwałego o wartości powyżej 3.500 zł nie powinien być finansowany z § 421.Zakupy środków trwałych, których wartość przekracza kwotę 3.500 zł, a przewidywany ...

  Finanse publiczne 01.08.2013
  Koszty amortyzacji w opłatach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Środki pozyskane przez zakład komunalny z tytułu obciążenia odpłatności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę kosztami amortyzacji powinny być wykorzystywane na cele modernizacji i odtworzenia środków trwałych.Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zostały określone w rozporządzeniu ministra budownictwa 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie ...

  Finanse publiczne 01.08.2013
  Nie zwracając dotacji w terminie można naruszyć dyscyplinę finansową
  Finansowanie zadań środkami publicznymi obwarowane zostało wytycznymi i sankcjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (ustawa o naruszeniu dyscypliny). Nieprawidłowe wydatkowanie otrzymanej dotacji, błędne rozliczenie, niedokonanie w terminie jej zwrotu w całości lub w części, czy też przekazanie środków bez upoważnienia, spowodować może ustawowe ...

  Finanse publiczne 01.08.2013
  Przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego innej jednostce
  Jednostka budżetowa może nieodpłatnie przekazać składniki rzeczowe majątku ruchomego innej jednostce. Nieodpłatne przekazanie następuje wówczas na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu złożony do kierownika jednostki budżetowej.W odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych, tryb gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego określa rozporządzenie Rady Ministrów ...

  Finanse publiczne 24.07.2013
  Zakup paliwa do szkolnego autobusu bez przetargu
  Stosowanie trybu z wolnej ręki w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczące zakupu paliwa do autobusów szkolnych jest możliwe wyłącznie, gdy nie ma możliwości wyboru innego dostawcy. Wykonanie zamówienia publicznego przez innego wykonawcę musi być przy tym faktycznie niemożliwe, a nie tylko utrudnione, jak twierdzi PIO (WI-44/438/2012).Dyrektor zespołu szkół zwrócił się do Regionalnej ...

  Finanse publiczne 18.07.2013
  Ulgi w spłacie opłat cywilnych należy opublikować w BIP
  Obowiązek podawania do publicznej wiadomości (BIP) informacji o podmiotach, którym jednostka samorządu udzieliła ulg, odroczeń lub umorzeń obejmuje również opłaty cywilne. Takie stanowisko zajęła regionalna izba obrachunkowa we Wrocławiu.Do wrocławskiej regionalnej izby obrachunkowej trafił wniosek w sprawie wyjaśnień dotyczących stosowania art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z 27 ...

  Finanse publiczne 17.07.2013
  Konsekwencje zwiększenia deficytu budżetowego
  We wtorek 16 lipca Minister Finansów poinformował, że deficyt budżetu państwa zostanie zwiększony o 16 mld zł, a rząd zaoszczędzi kolejne 8 mld zł. Oznacza to, że relacja długu publiczny do PKB przekroczy pierwszy próg ostrożnościowy, czyli 50%. Obecnie przepisy zabraniają takich zabiegów, ale rząd i na ten problem znalazł rozwiązanie – zawieszenie działania progu ostrożnościowego.Premier ...

  Finanse publiczne 17.07.2013
  Kierownik jednostki może dokonać przeniesienia wydatków
  Dysponenci części budżetowych mogą upoważnić kierowników podległych jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w obrębie jednego rozdziału (art. 171 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Należy pamiętać, że upoważnienie to nie obejmuje przenoszenia wydatków, na dokonanie których wymagana jest zgoda ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego lub ministra ...