Wszystkie artykuły

  Kadry i płace w jsfp 31.03.2017
  Przeliczenie etatów na potrzeby wpłat na PFRON
  
Do potrzeb ustalenia obowiązku wpłat na PFRON, określając stan zatrudnienia, należy brać pod uwagę cały miesiąc oraz przeliczać etaty cząstkowe na pełny wymiar czasu pracy, wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.Jednostki oświatowe mają obowiązek składania comiesięcznych deklaracji w formie elektronicznej, za pośrednictwem programu e-PFRON2 oraz wpłacania należności ...

  Kadry i płace w jsfp 31.03.2017
  Reforma oświatowa - ograniczenie zatrudnienia dla nauczyciela
  Nauczycielowi gimnazjum zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, którego dalsze zatrudnienie w wyniku reformy oświatowej w pełnym wymiarze zajęć nie jest możliwe, dyrektor szkoły może zaproponować ograniczenie zatrudnienia.Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela gimnazjum może nastąpić do 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć ...

  Kadry i płace w jsfp 18.02.2017
  Premie i nagrody w podstawie trzynastki
  Kwestią premii i nagród zajmował się już Sąd Najwyższy, w kontekście zaliczania ich do podstawy wymiaru świadczeń z tytułu urlopu wypoczynkowego. Orzeczenia te są jednak ważne i przy ustalaniu trzynastek.Aby w ogóle nabyć prawo do „trzynastki”, pracownik jednostki publicznej musi efektywnie przepracować minimum pół roku. Zasadniczo każde zwolnienie, niezależnie od przyczyny, ...

  Kadry i płace w jsfp 18.02.2017
  Wynagrodzenie zasadnicze jako podstawa wymiaru trzynastki
  W pierwszej kolejności do podstawy wymiaru trzynastki należy zaliczyć wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy. Płaca zasadnicza jest obligatoryjnym elementem każdego wynagrodzenia. Inne należności ze stosunku pracy są fakultatywne – mogą, lecz nie muszą być wprowadzone do treści stosunku pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2007 r., sygn. akt I PK 157/07).Na równi ...

  Kadry i płace w jsfp 15.02.2017
  Wyłączenie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego
  Ustawa określa prawo do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym i u danego pracodawcy. Jednak ustawodawca przewidział przypadki, w których pracownik, który przepracował okres pełnego roku, a co najmniej 6 miesięcy, nie otrzyma trzynastki. Są to sytuacje zawarte w art. 3 ustawy, gdzie wymienia się: nieusprawiedliwioną ...

  Kadry i płace w jsfp 15.02.2017
  Wysokość i wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
  Pracodawca, który wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne, jest zobowiązany zapewnić w budżecie środki na jego wypłatę, stanowiące 8,5% sumy wynagrodzeń pracowników z danego roku kalendarzowego, obliczone w sposób przewidziany dla obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy przysługujące ...

  Kadry i płace w jsfp 15.02.2017
  Okresy nieświadczenia pracy a wypłata trzynastki
  Ustawodawca w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym posługuje się pojęciem przepracowania. Przez długi czas było ono utożsamiane z pojęciem zatrudnienia. Jednak po wielu orzeczeniach związanych z definicją tego pojęcia przepracowanie traktowane jest jako okres faktycznego świadczenia pracy u danego pracodawcy. W związku z tym okresy nieświadczenia pracy, które wcześniej nie pomniejszały ...

  Kadry i płace w jsfp 15.02.2017
  Nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego
  Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest swoistą premią za świadczenie pracy. Warunkiem nabycia prawa do trzynastki jest przepracowanie u danego pracodawcy okresu pełnego roku. W takim przypadku pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości. Jednak możliwe jest nabycie prawa do tego świadczenia także w sytuacji, gdy pracownik nie przepracował pełnego roku, ale ...

  Kadry i płace w jsfp 07.11.2016
  Ustalenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli
  Ustawa Karta Nauczyciela reguluje zasady dokonywania odpisu na ZFŚS, określając w art. 53, iż dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na ZFŚS w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej ...

  Kadry i płace w jsfp 07.11.2016
  Jak naliczamy odpis na ZFŚS w jednostce oświatowej
  Przeciętne wynagrodzenie miesięczne, na podstawie którego ustalany jest odpis na ZFŚS, ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” nie później niż do 20 lutego każdego roku.ZFŚS tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego. Naliczany jest on w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych, a wysokość odpisu podstawowego ...