Wszystkie artykuły

  Rachunkowość budżetowa 28.06.2017
  Łączenie metod ewidencji jako sposób uproszczenia ksiąg rachunkowych
  Wprowadzając uproszczenia, w ewidencji środków trwałych należy brać pod uwagę wartość początkową pojedynczych składników majątkowych oraz ilość i wartość operacji gospodarczych wykonywanych w danej jednostce w odniesieniu do danego rodzaju składników majątkowych. Może się bowiem okazać, że z uwagi na dużą ilość dokonywanych transakcji łącznie stanowią znaczną wartość, ...

  Rachunkowość budżetowa 28.06.2017
  Uproszczenia w zakresie zasada memoriału i inwentaryzacji
  Zapis art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości zobowiązuje jednostki budżetowe do ujęcia każdego zdarzenia pod datą miesiąca, którego dotyczy, nawet jeśli dowód księgowy dotyczący takiego zdarzenia wpłynął w kolejnym (następnym) okresie sprawozdawczym. Stosując uproszczenia, kierownik jednostki może wskazać dzień, do którego wpływ do jednostki dowodu księgowego dotyczącego poprzedniego ...

  Rachunkowość budżetowa 28.06.2017
  Ewidencja pozabilansowa, czyli jak zaoszczędzić czas
  Dokonywanie zapisów w ewidencji pozabilansowej na bieżąco jest bardzo czasochłonne. Na podstawie protokołów pokontrolnych RIO można wnioskować, że znaczna część księgowych dokonuje zapisów na kontach pozabilansowych 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych” oraz 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” kilka lub kilkanaście razy w roku.Można wprowadzić ...

  Rachunkowość budżetowa 28.06.2017
  Uproszczenia w księgach - ewidencja środków trwałych
  Wprowadzając uproszczenia, w ewidencji środków trwałych należy brać pod uwagę wartość początkową pojedynczych składników majątkowych oraz ilość i wartość operacji gospodarczych wykonywanych w danej jednostce w odniesieniu do danego rodzaju składników majątkowych. Może się bowiem okazać, że z uwagi na dużą ilość dokonywanych transakcji łącznie stanowią znaczną wartość, ...

  Rachunkowość budżetowa 28.06.2017
  Uproszczenia w księgach rachunkowych - zużycie materiałów
  Jednym z uproszczeń, jakie jsfp mogą zastosować jest postanowienie o niekorygowaniu na dzień bilansowy zapisów na koncie „zużycie materiałów i energii” o wartość części niezużytych materiałów.Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości jednostka wartość materiałów może w momencie ich zakupu odpisać bezpośrednio w koszty, z pominięciem ewidencji magazynowej. Korzystanie ...

  Rachunkowość budżetowa 27.06.2017
  Ewidencja podatku od wynajmowanych pomieszczeń
  Najprostszym rozwiązaniem jest takie skalkulowanie czynszu najmu, aby został wliczony w niego podatek od nieruchomości. Wówczas zapłaty podatku od nieruchomości dokonuje szkoła.Księgowanie podatku od nieruchomości powinno wyglądać następująco:Wn 403 „Podatki i opłaty”Ma 132 „Rachunek dochodów jednostek budżetowych”Ewidencja następuje przy użyciu § 448 „Podatek od nieruchomości”.Przykład ...

  Rachunkowość budżetowa 30.05.2017
  Sposób korygowania błędów w dowodach księgowych
  Błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych można korygować jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie, wraz ze stosownym uzasadnieniem.Podstawowymi dokumentami korygującymi dowody księgowe obce są:• faktura korygująca,• nota korygująca,• nota księgowa.Wybór metody korekty uzależniony jest od charakteru wykrytego błędu. Sprostowanie ...

  Rachunkowość budżetowa 11.05.2017
  Faktura pro forma nie jest dowodem księgowym
  Faktura pro forma jest dokumentem funkcjonującym oraz  często stosowanym w obrocie gospodarczym,  nie potwierdza ona  dokonania operacji gospodarczej,  jest dokumentem, na podstawie którego dokonana została  zapłata.  Faktura pro forma  potwierdza, że kierownik jednostki budżetowej zezwolił na zaciągnięcie zobowiązania. Po otrzymaniu faktury ewidencjonuje się ją w koszty. Proformę ...

  Rachunkowość budżetowa 11.05.2017
  Jak wykazać w Rb-30S odszkodowanie za pożar
  Finansowe skutki zdarzeń trudnych do przewidzenia (losowych) oraz zdarzeń niezwiązanych z ryzykiem podstawowej działalności (statutowej) przez jednostkę zalicza się odpowiednio do zysków lub strat nadzwyczajnych.Sprawozdanie RB-30S sporządza się w szczegółowości dział, rozdział, paragraf. Przypomnijmy, że Klasyfikację budżetową określa rozporządzenie ministra finansów z 2 marca ...

  Rachunkowość budżetowa 30.03.2017
  Zmiany w sprawozdaniach budżetowych za I kwartał 2017 roku
  Nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości jest związana z dostosowaniem przepisów w sprawie sprawozdawczości budżetowej do wdrożonej od 1 marca 2017 r. konsolidacji administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej wynikającej z ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.Likwidacja Rb-23B W związku ze zmianami dotyczącymi izb celnych sprawozdanie ...