Wszystkie artykuły

  Ustanie małżeństwa 05.09.2012
  Kiedy sąd może orzec rozwód
  Jeżeli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozpadu więzi uczuciowej, gospodarczej i fizycznej każdy z małżonków może wystąpić o rozwód. O trwałej postaci rozpadu pożycia można mówić, jeżeli okoliczności danej sprawy wskazują, że powrót małżonków do pożycia nie nastąpi. Nawet jeżeli spełnione są przesłanki zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, sąd ...

  Adopcja i przysposobienie 02.09.2012
  Jakie są możliwości rozwiązania przysposobienia
  Skutki przysposobienia mogą ustać w wyniku rozwiązania stosunku przysposobienia. O rozwiązaniu orzeka sąd. Wnioskować o to może zarówno osoba przysposobiona (adoptowana), jak i przysposabiający. Sprawdź w jakich jeszcze przypadkach ustają skutki przysposobienia.Skutki stosunku przysposobienia ustają również w przypadku późniejszego ustalenia macierzyństwa przysposabiającej lub ojcostwa ...

  Adopcja i przysposobienie 02.09.2012
  Jakie są rodzaje przysposobienia
  Przysposobienie (powszechnie nazywane adopcją) to stosunek prawnorodzinny pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym, w wyniku którego powstają takie same prawa i obowiązki, jakie istnieją między rodzicami a dziećmi. Sprawdź jakie są rodzaje przysposobienia.Warunki jakie musi spełnić osoba, która przysposabiaPrzysposobić można tylko osobę małoletnią, mając na względzie jej dobro. ...

  Majątek małżonków 02.09.2012
  Jakie małżeńskie ustroje majątkowe przewiduje prawo
  Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólność majątkowa, chyba że osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński postanowiły inaczej, podpisując umowę majątkową (intercyzę). Wówczas będzie obowiązywała rozdzielność majątkowa. Zobacz, z jakimi jeszcze małżeńskimi ustrojami majątkowymi możemy mieć do czynienia. Biorąc pod uwagę podstawę prawną, wyróżniamy ...

  Ustanie małżeństwa 02.09.2012
  Jakie są różnice między rozwodem a separacją
  W przypadku „rozpadu” małżeństwa małżonkowie decydują się na rozwód lub separację. Obie te instytucje pod wieloma względami są podobne. Występują jednak między nimi pewne zasadnicze różnice – sprawdź jakie.Rozwód Każdy z małżonków może zażądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Warunkiem jest trwały i zupełny rozkład pożycia. „Trwały” oznacza brak szans ...

  Zawarcie małżeństwa 29.08.2012
  Kiedy można zawrzeć małżeństwo za granicą
  Obywatele polscy, kobieta i mężczyzna mogą zawrzeć związek małżeński także za granicą. Aby mogli to zrobić muszę dopełnić kilku formalności, m.in. muszą okazać dokumenty tożsamości oraz przedłożyć odpisy aktów urodzenia. Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą ...

  Zawarcie małżeństwa 29.08.2012
  W jakim wieku można zawrzeć małżeństwo
  Zasadą jest, że małżeństwa nie może zawrzeć osoba, która nie skończyła 18 lat. Od tej zasady przepisy przewidują wyjątki – m.in. sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa przez kobietę zanim ukończy ona 18. roku życia. Sąd rodzinny może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed ukończeniem 18 lat kobiecie, która ukończyła 16 lat, ale może to nastąpić z ważnych powodów, ...

  Związki nieformalne 29.08.2012
  Jakie prawa mają osoby żyjące w konkubinacie
  Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz inne ustawy przewidują ochronę małżeństwa, czyli związków sformalizowanych. Coraz więcej osób żyje jednak w konkubinacie. Jakie prawa mają osoby żyjące w takich związkach? Konkubenci nie mają wielu praw, które przysługują małżonkom. Konkubenci: nie mogą nosić tego samego nazwiska, nie mogą domagać się dostarczenia środków ...

  Przemoc w rodzinie 28.08.2012
  Jakie prawa ma osoba pokrzywdzona przemocą w rodzinie
  Przepisy zapewniają osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie szereg praw, m.in. prawo do schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy, ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie, do żądania wszczęcia procedury Niebieskiej Karty. Osoba pokrzywdzona przemocą w rodzinie oraz dzieci, które są pod opieką tej osoby mają prawo do schronienia w specjalistycznym ośrodku ...

  Przemoc w rodzinie 28.08.2012
  Czym jest przemoc w rodzinie
  Przemoc w rodzinie jest skierowana wobec osób najbliższych. Polega na jednorazowym albo powtarzającym się działaniu lub zaniechaniu naruszającym prawa lub dobra osobiste osób najbliższych. Przemoc może być fizyczna, psychiczna bądź seksualna. Definicja przemocy w rodzinie Przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie ...