Wszystkie artykuły

  Ustanie małżeństwa 14.05.2012
  Opieka nad dziećmi po rozwodzie
  Jednym z elementów wyroku orzekającego rozwód jest kwestia opieki nad małoletnimi dziećmi. Sąd orzeka również o alimentach i sposobach kontaktu rodziców z dziećmi. Gdy takie rozwiązanie sąd uzna za konieczne, może także ograniczyć, zawiesić lub odebrać władzę rodzicielską.Władza rodzicielska a rozwódWładza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom od momentu urodzenia dziecka ...

  Ustanie małżeństwa 14.05.2012
  Skutki majątkowe rozwodu i separacji
  Zarówno orzeczenie rozwodu, jak i separacji powoduje ustanie wspólności majątkowej między małżonkami. W przypadku rozwodu ustrój ten jest nieodwracalny, natomiast znosząc separację sąd utrzymuje ustrój rozdzielności majątkowej tylko na wniosek małżonków.Ustanie wspólności majątkowej Z chwilą rozwiązania związku małżeńskiego miedzy małżonkami ustaje wspólność majątkowa, ...

  Ustanie małżeństwa 02.05.2012
  Ubezwłasnowolnienie całkowite jako podstawa unieważnienia małżeństwa
  Jeśli małżeństwo zostało zawarte przez osobę, która jest ubezwłasnowolniona, to może być ono unieważnione. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy w trakcie małżeństwa ubezwłasnowolnienie zostało uchylone lub zmienione z całkowitego na częściowe.Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie. Ubezwłasnowolnienie to stanowi bezwzględną przeszkodę do zawarcia ...

  Adopcja i przysposobienie 11.04.2012
  Wniosek o rozwiązanie adopcji
  W niektórych przypadkach może dojść do rozwiązania stosunku przysposobienia, czyli adopcji. Rozwiązania adopcji może żądać zarówno przysposabiający, jak i przysposobiony. Rozwiązanie adopcji może nastąpić tylko z ważnych powodów w drodze orzeczenia sądu. Jeżeli przez rozwiązanie adopcji ucierpiałoby dobro dziecka, wówczas rozwiązanie adopcji ...

  Ustanie małżeństwa 11.04.2012
  Uznanie małżonka za zmarłego
  W sytuacjach nadzwyczajnych można uznać daną osobę za zmarłą. Fakt uznania danej osoby za zmarłą nie pozostaje bez wpływu na sytuację prawną jej małżonka. Uznana za zmarłą może być np. osoba, która zaginęła w katastrofie morskiej, a której ciała nie odnaleziono. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli jeden z małżonków zostaje ...

  Adopcja i przysposobienie 11.04.2012
  Kogo można adoptować
  Adoptować można osobę małoletnią, jeżeli jest ona małoletnia w chwili złożenia wniosku o adopcję. Przysposobić (adoptować) dziecko można tylko dla jego dobra. Do adopcji dochodzi tylko w wyniku orzeczenia sądu rodzinnego. Jeżeli ma miejsce adopcja dziecka, między przysposabiającym a przysposobionym musi być odpowiednia różnica wieku. Do adopcji dochodzi w wyniku orzeczenia sądu ...

  Majątek małżonków 11.04.2012
  Zgoda małżonka na czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem
  Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność ustawowa małżeńska, co oznacza, że oboje małżonkowie mają obowiązek współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym. W niektórych wypadkach małżonek może sprzeciwić się dokonaniu czynności, która przekracza zwykły zarząd tym majątkiem.Każdy z małżonków może posiadać oraz korzystać z rzeczy należących ...

  Władza rodzicielska 11.04.2012
  Nazwisko dziecka
  O tym, jakie nazwisko będzie nosić dziecko decydują określone zasady. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy dziecko pochodzi od rodziców biologicznych, a także o dziecko, które zostało uznane oraz gdy ojciec dziecka nie jest jego biologicznym ojcem.Jeżeli istnieje domniemanie, że dziecko pochodzi od męża matki, nosi wówczas nazwisko, które jest nazwiskiem rodziców, a jeżeli małżonkowie ...

  Alimenty 09.04.2012
  Kiedy były małżonek może żądać alimentów
  Były małżonek nie zawsze może żądać alimentów. Zasady ich przyznania różnią się w zależności od tego, czy orzeczono wyłączną winę jednego z małżonków przy rozwodzie, czy też rozwód został orzeczony bez orzekania o winie lub z winy obojga stron. Sprawdź, jakie są zasady żądania alimentów od byłego małżonka.Brak wyłącznej winy przy rozwodzie Małżonek rozwiedziony, ...

  Ustanie małżeństwa 09.04.2012
  Trzy sposoby podziału majątku wspólnego po rozwodzie
  Co zrobić, gdy sąd orzekł rozwód, a do podziału pozostał majątek wspólny? Wszystko zależy od tego czy dojdziesz do porozumienia między byłym współmałżonkiem. W zasadzie występują trzy możliwości podziału majątku po ustaniu małżeństwa.Umowa w formie pisemnej, gdy małżonkowie nie mają nieruchomości W sytuacji, gdy do majątku wspólnego zaliczają się jedynie ruchomości, ...