Wszystkie artykuły

  Ewidencja księgowa 27.07.2015
  Jak ewidencjonować odliczenie VAT od paliwa
  W podmiotach prowadzących księgi rachunkowe nakłady związane z eksploatowaniem samochodów służbowych ujmowane jest na kontach kosztów rodzajowych. W zależności od rodzaju ponoszonego kosztu będą to koszty Zużycia materiałów lub Usług obcych. W przypadku zakupu paliwa jego koszty obciążają zasadniczo konto kosztów wg rodzaju Zużycie materiałów.VAT niepodlegający odliczeniu będzie ...

  Ewidencja księgowa 27.07.2015
  Dwa sposoby ujęcia prowizji w księgach rachunkowych
  Spółka ABC udzieliła 2 stycznia 2015 r 3 letniej pożyczki spółce BDE w kwocie 120.000 zł. Pożyczka zostanie spłacona na koniec 3 okresu tj. 31 grudnia 2017 r. Strony umówiły się iż odsetki w wysokości 8.500 zł będą płacone na koniec każdego roku. Prowizja za udzielenie pożyczki pobrana przy jej udzielaniu wyniosła 6.000 zł. Jak należy ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych?Udzielenie ...

  Ewidencja księgowa 19.04.2015
  Lokaty bankowe w ewidencji księgowej NGO
  W zależności od długości trwania danej lokaty, organizacja zalicza ją do aktywów długo- lub krótkoterminowych, natomiast odsetki od lokaty – do przychodów finansowych. W przypadku gdy moment dopisania przez bank odsetek następuje po dniu bilansowym, przy dokonywaniu wyceny aktywów należy ustalić, podzielić i zaksięgować tę część odsetek, która dotyczy każdego roku obrotowego.Organizacja ...

  Ewidencja księgowa 17.12.2013
  Jak zaksięgować premie pracownicze wypłacone w styczniu
  Firmy często  na koniec roku naliczają roczne premie dla pracowników i wypłacają je w styczniu następnego roku. Aby uniknąć dużych kosztów bilansowych na koniec roku premię pracowniczą rozliczają comiesięcznie jako koszt bilansowy.Jeśli roczna premia jest dodatkowym wynagrodzeniem prawników to należy ją łączyć z pojęciem rozliczeń międzyokresowych kosztów biernych.Rozliczenia ...

  Ewidencja księgowa 17.12.2013
  Ujęcie w księgach kosztów kredytu na przełomie roku
  Jednostki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej często korzystają z różnych form finansowania swoich zasobów majątkowych. Jedną z bardziej popularnych jest uzyskanie kredytu w banku. Koszty kredytu trzeba odpowiednio zaksięgować.W myśl przepisów ustawy Prawo bankowe przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę ...

  Ewidencja księgowa 16.12.2013
  Wynagrodzenia z przełomu roku w księgach rachunkowych
  Wynagrodzenia z przełomu roku w księgach rachunkowych należy ujmować, jako koszty działalności operacyjnej okresu, w którym pracownicy nabyli prawo do tego wynagrodzenia. Pod względem podatkowym sytuacja nieco się komplikuje.Pod względem rachunkowym nie ma znaczenia sposób nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną w zakresie księgowania ...

  Ewidencja księgowa 11.12.2013
  Ewidencja noty obciążeniowej za rok poprzedni
  Otrzymana nota obciążeniowa, nawet jeśli jest z datą styczniową, a dotyczy usługi za rok ubiegły i księgi za ten rok nie zostały jeszcze zamknięte, to należy ją ująć jako przychód z grudnia roku poprzedniego. Jeżeli okresem sprawozdawczym firmy jest rok kalendarzowy, to wszystkie zdarzenia powinny być ewidencjonowane za okres, którego dotyczą i na podstawie, bądź dokumentu zewnętrznego, ...

  Ewidencja księgowa 09.12.2013
  Ewidencja księgowa pożyczki od kontrahenta zagranicznego
  Umowa pożyczki obliguje do odpowiedniej ewidencji księgowej, sporządzenia deklaracji i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Aktualnie obowiązek podatkowy w zakresie PCC od umowy pożyczki ciąży tylko i wyłącznie na pożyczkobiorcy.Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Podstawę opodatkowania stanowi kwota lub wartość pożyczki. Wysokość ...

  Ewidencja księgowa 04.12.2013
  Dobrowolne umorzenie udziałów w spółce z o.o.
  Udziały mogą być umorzone w wypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Umorzenie udziałów może mieć różną postać, w tym formę umorzenia dobrowolnego. Umorzenie dobrowolne, odbywa się za zgodą wspólnika, w drodze nabycia jego udziału przez spółkę, której jest wspólnikiem (udziałowcem).W wypadku dobrowolnego umorzenia udziałów wspólnika można wyróżnić określone operacje ...

  Ewidencja księgowa 03.12.2013
  Ewidencja zakupu paczek świątecznych dla pracowników
  Wolna od podatku dochodowego jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Rzeczowymi świadczeniami mogą być paczki świąteczne.Zwolniona od podatku dochodowego jest wartość rzeczowych ...