Wszystkie artykuły

  Ewidencja księgowa 28.12.2012
  Ewidencja księgowa odsprzedaży samochodu do spółki z o.o.
  Załóżmy, że wspólnik dwuosobowej spółki z o.o. prowadzi też działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Zamierza odsprzedać środek trwały - samochód ciężarowy poniżej 3,5 t z działalności gospodarczej do spółki z o.o. Sprawdźmy, jak prawidłowo zaksięgować zakup samochodu w sp. z o.o., a jak sprzedaż w działalności gospodarczej (prowadzącej KPiR)?Przychodem z działalności ...

  Ewidencja księgowa 23.12.2012
  Pierwsze wyposażenie finansowane ze środków inwestycyjnych
  Do nakładów inwestycyjnych zalicza się wszelkie przedmioty wyposażenia obiektów budowlanych, niezbędne do ich uruchomienia i użytkowania, w tym także przedmioty nietrwałe i materiały. W skład pierwszego wyposażenia obiektów budowlanych wchodzą zarówno środki trwałe, pozostałe środki trwałe, jak i drobny sprzęt i materiały. Pierwsze wyposażenie wchodzi w skład inwestycji, dlatego ...

  Ewidencja księgowa 23.12.2012
  Księgowanie nieodpłatnego przyjęcia środków trwałych
  Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów, jeżeli oczywiście stosownie do innych postanowień czy ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Jak dokonać ewidencji księgowej nieodpłatnego przyjęcie środków trwałych?Zasadniczo wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych zalicza się do rozliczeń ...

  Ewidencja księgowa 23.12.2012
  Ewidencja wypłaty stypendiów w księgach rachunkowych szkoły
  Naliczenie stypendiów dla uczniów ewidencjonuje się na koncie zobowiązań zespołu 2 zgodnie z planem kont, stanowiącym integralną część polityki rachunkowości szkoły. Prześledźmy na przykładzie ewidencję księgową.W księgach rachunkowych szkoły, która wypłaca stypendia uczniom, ich naliczenie ujmuje się zapisem: Wn 409 „Pozostałe koszty” Ma 240 „Pozostałe rozrachunki ...

  Ewidencja księgowa 15.12.2012
  Ewidencja księgowa konta Rozliczenie zakupu
  Ustawa o rachunkowości nie określa bezpośrednio zasad dotyczących funkcjonowania konta „Rozliczenie zakupu”. Nie znajdziemy też w ustawie o rachunkowości definicji rozliczeń międzyokresowych biernych. Dlatego mogą się pojawić wątpliwości, jaka jest zasada ewidencji księgowej na koncie „Rozliczenie zakupu” i na koncie „Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne”?Pomocny będzie ...

  Ewidencja księgowa 12.12.2012
  Ewidencja przychodów ze sponsoringu w księgach stowarzyszenia
  Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej, tj. prowadzące wyłącznie działalność statutową, mogą prowadzić księgi rachunkowe w sposób uproszczony na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Stowarzyszenie ma zamiar podpisać umowę sponsoringu na konkretny cel. Sprawdźmy, jak dokonać ewidencji księgowej takiej operacji?Ewidencja księgowa ...

  Ewidencja księgowa 11.12.2012
  Zapewnienia finansowania z budżetu państwa na koncie 992
  Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych wprowadziła konto 992. Upewnijmy się, jakie zdarzenia ewidencjonujemy na tym koncie?Na koncie 992 księguje się zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa, o których mowa w art. 153 ustawy o finansach publicznych. Wyjaśnijmy, że Minister Finansów, na wniosek ...

  Ewidencja księgowa 08.12.2012
  Zmiany zasad polityki rachunkowości trzeba wykazać w księgach
  Firma powinna posiadać dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, dotyczące m.in. metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości. Czy w związku ze zmianą systemu finansowo-księgowego w trakcie roku obrachunkowego, można zmienić sposób wyceny towarów i materiałów z ceny ewidencyjnej na ...

  Ewidencja księgowa 08.12.2012
  Ewidencja księgowa darowizny w księgach darczyńcy i obdarowanego
  W umowie darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Podstawową cechą takiej umowy i warunkiem koniecznym dla możliwości mówienia o darowiźnie jest nieodpłatność umowy. Jak pod względem rachunkowym prawidłowo dokonać ewidencji księgowej darowizny w księgach rachunkowych darczyńcy, a jak w księgach obdarowanego? ...

  Ewidencja księgowa 08.12.2012
  Ewidencja księgowa wniesienia aportu do spółki
  Aport jest to wkład niepieniężny wniesiony do spółki handlowej na pokrycie kapitału zakładowego w postaci wartości niematerialnych lub rzeczy. Jego wniesienie oznacza przeniesienie na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu, czyli jego własności. Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa wniesienia aportu w jednostce prowadzącej pełną rachunkowość?Aportem mogą być m.in. ...