Wszystkie artykuły

  Dokumentacja płacowa 04.07.2016
  Wypłatę wynagrodzenia trzeba udokumentować
  Przed przystąpieniem do obliczania płac trzeba wiedzieć, jakie dokumenty są niezbędne, aby bezpiecznie przystąpić do niełatwego zadania, jakim jest rozliczanie należności ze stosunku pracy.Dokumenty te można podzielić na grupy (podział ten wynika z praktyki). 1)    źródła prawa, określające podstawowe zasady ustalania i obliczania należności. Do nich należą przepisy ...

  Dokumentacja płacowa 19.04.2016
  Kwota wolna od podatku – najważniejsze zasady
  Aby wypłacić pracownikowi wynagrodzenie w należytej wysokości, należy poprawnie odliczyć kwotę wolną od podatku. Obliczoną zaliczkę na podatek dochodowy zmniejsza się o tzw. kwotę wolną od podatku. Wynosi ona 1/12 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej. A zatem w 2016 roku kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek wynosi miesięcznie 46,33 zł ...

  Dokumentacja płacowa 12.04.2016
  Regulamin pracy – najważniejsze prawo wewnętrzne w firmie
  Znajomość regulaminów i prawidłowa interpretacja zawartych w nich przepisów to jeden z podstawowych obowiązków specjalistów ds. kadr i płac. Dopiero w tym zakresie, w jakim akty prawa wewnętrznego nie będą regulowały zagadnień związanych z pracą, będą Państwo korzystać z przepisów prawa pracy.Tworzenie prawa pracy w firmie nie jest tylko spełnieniem kodeksowego obowiązku, ale ...

  Dokumentacja płacowa 14.03.2016
  Wypowiedzenie dla osoby rozliczającej płace i kadry
  Osoba rozliczająca wynagrodzenia odpowiada przed pracodawcą za niedopełnienie swoich obowiązków pracowniczych oraz za szkodę, którą wyrządzi swoim działaniem. Zakres odpowiedzialności zależy od przyznanych przez pracodawcę uprawnień, głównie decyzyjnych.W przypadku gdy kadrowiec wykonuje czynności w sprawach z obszaru prawa pracy, ale podejmowanie decyzji należy do innego organu ...

  Dokumentacja płacowa 12.02.2016
  PIT-11 można przesyłać pracownikom elektronicznie
  W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym pracodawca, który nie dokonuje rocznego rozliczenia podatku pracownika w zeznaniu PIT-40, ma obowiązek przesłać pracownikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu imienną informację PIT-11. Przepis ten nie określa zasad i formy przekazywania tych informacji, ani nie precyzuje dodatkowych warunków prawnej skuteczności ich przesłania.Jeśli ...

  Dokumentacja płacowa 18.10.2015
  Korekta dokumentów rozliczeniowych
  Błędne ustalenie okresu zasiłkowego powodujące nadpłatę zasiłku chorobowego oznacza konieczność skorygowania dokumentów rozliczeniowych za dany okres. Na złożenie korekty płatnik ma 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania z ZUS zawiadomienia o ich stwierdzeniu przez ten organ. Jeśli nieprawidłowości zostały stwierdzone przez ZUS w drodze: decyzji ...

  Dokumentacja płacowa 18.10.2015
  Mieszany odpis na ZFŚS za młodocianego pracownika
  W zakładach pracy, gdzie szkolą się młodociani, przy obliczaniu odpisu podstawowego pomija się pracowników przygotowujących się do zawodu, tzn. nie są wliczani do przeciętnej liczby zatrudnionych. Nie oznacza to jednak, że na te osoby odpisy nie są naliczane. Są, ale inaczej. Otóż, wysokość odpisu ustala się na każdego młodocianego, czyli na osobę, a nie w przeliczeniu na etat. ...

  Dokumentacja płacowa 17.04.2015
  Jak według GIODO chronić dane osobowe pracowników na liście płac
  Do największych nieprawidłowości pod kątem prawidłowej ochrony danych osobowych dochodzi w rozliczaniu płac na zbiorczej liście płac. Zwykle pracownik odpowiedzialny za jej sporządzenie przedstawia ją poszczególnym zatrudniony do podpisu i potwierdzenia odbioru poborów. Tymczasem na dokumencie figuruje wiele informacji na temat innych pracowników, w tym wartość ich zarobków.GIODO zakwestionował ...

  Dokumentacja płacowa 30.11.2014
  Płatnik nie zawsze zapłaci grzywnę za brak dokumentów
  Czyny, za które sąd na wniosek ZUS może wymierzyć płatnikowi składek albo osobie obowiązanej do działania w jego imieniu grzywnę do 5.000 zł, zostały wskazane w art. 98 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej ustawą systemową.  I tak kara grzywny może zostać wymierzona za: niedopełnienie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia ...

  Dokumentacja płacowa 31.10.2014
  Regulamin pracy musi być precyzyjny
  Każdy pracodawca, zatrudniając pracownika, powinien zapoznać go z obowiązującymi u pracodawcy regulaminami. Tam bowiem zawarte są najistotniejsze postanowienia dotyczące procesu pracy i jej wynagradzania. Znajomość regulaminów i prawidłowa interpretacja zawartych w nich przepisów to jeden z podstawowych obowiązków osób zatrudnionych w dziale zajmującym się sprawami osobowymi i obliczaniem ...