Wszystkie artykuły

  Czas pracy w oświacie 19.02.2015
  Pracownicy niepełnosprawni są pod szczególną ochroną
  Pracowników posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych lub nocnych. Są oni również objęci skróconymi normami czasu pracy. Czas pracy każdego pracownika niepełnosprawnego nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu. Jeśli zatrudniony legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym ...

  Czas pracy w oświacie 18.02.2015
  Po odejściu klas III nauczyciel może realizować zajęcia przez 4 dni
  Dyrektor szkoły może zaplanować nauczycielowi zajęcia dydaktyczne na 4 dni w tygodniu przy zachowaniu 5-dniowego tygodnia pracy, jednakże wyłącznie wówczas, gdy nie będzie to prowadziło do nierównomiernego rozkładu zajęć dla uczniów.W niektórych wypadkach ustala się 4-dniowy tydzień pracyNauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, co do zasady, obowiązuje 5-dniowy tydzień ...

  Czas pracy w oświacie 18.02.2015
  Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego
  Dyrektor musi uwzględnić wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru zatrudnienia. Po złożeniu wniosku dyrektor nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z podwładnym. Ochrona taka trwa przez 12 miesięcy. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może w czasie jego trwania całkowicie zrezygnować z pracy albo łączyć pracę z opieką nad dzieckiem. ...

  Czas pracy w oświacie 12.02.2015
  Dyrektor może wdrożyć procedurę wyjść prywatnych dla nauczycieli
  Karta Nauczyciela nie przewiduje dla nauczycieli możliwości korzystania z wolnego w trakcie trwania roku szkolnego, co często utrudnia im załatwianie ważnych spraw prywatnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom dyrektor szkoły może wdrożyć procedurę wyjść prywatnych zgodnie z regulacjami Kodeksu pracy.Dyrektor szkoły publicznej nie może udzielić nauczycielowi dnia urlopu wypoczynkowego ...

  Czas pracy w oświacie 11.02.2015
  Za szkolenie w ferie nauczycielom nie przysługuje dzień wolny
  Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym podczas ferii, jednak w wymiarze nie więcej niż siedmiu dni. Nauczycielowi nie przysługują za ten czas dni wolne od pracy.Nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej przysługuje urlop wypoczynkowy w okresie ferii w wymiarze ich trwania. Podczas urlopu wypoczynkowego dyrektor szkoły ma prawo zobowiązać nauczyciela ...

  Czas pracy w oświacie 02.02.2015
  Można obniżyć wymiar czasu pracy zamiast korzystać z urlopu wychowawczego
  Dyrektor musi uwzględnić wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru zatrudnienia. Po złożeniu wniosku dyrektor nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z podwładnym. Ochrona trwa jednak tylko przez 12 miesięcy. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może w czasie jego trwania całkowicie zrezygnować z pracy albo łączyć pracę z opieką ...

  Czas pracy w oświacie 27.01.2015
  Zastępstwa koleżeńskie w przedszkolu są niezgodne z prawem
  Przepisy oświatowe nie przewidują możliwości zastępowania nieobecnego nauczyciela przez innego pracownika wyłącznie na podstawie porozumienia obu tych osób. Godziny doraźnych zastępstw powinien ustalać dyrektor przedszkola i mogą być one realizowane jedynie za odpłatnością.Dyrektor powinien zagwarantować bezpieczeństwo dzieciom podczas pobytu w przedszkolu. Do jego zadań należy ...

  Czas pracy w oświacie 02.01.2015
  Wynagrodzenie przysługuje tylko za zrealizowane godziny ponadwymiarowe
  Jeśli dyrektor zobowiązał nauczycieli do wykonywania w czasie przerwy świątecznej określonych zadań, będzie im przysługiwać wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Należy pamiętać, że wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje tylko za faktycznie zrealizowane godziny.Nauczyciel placówki feryjnej korzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze i w okresie letnich i zimowych ferii ...

  Czas pracy w oświacie 31.12.2014
  Dodatkowy dzień wolny za pracę nauczyciela w sobotę
  Dyrektor szkoły może zobowiązać nauczycieli do pracy w sobotę, np. w celu zapewnienia opieki nad uczniami obecnymi w szkole. Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela w takiej sytuacji dyrektor szkoły będzie jednak musiał udzielić nauczycielom innego dnia wolnego. Karta Nauczyciela określa dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć pięciodniowy tydzień pracy. Istnieją jednak okoliczności, ...

  Czas pracy w oświacie 29.12.2014
  W 2015 roku trzeba oddać dni wolne za dwa sobotnie święta
  Za dwa święta przypadające w sobotę w 2015 roku (15 sierpnia i 26 grudnia) pracownicy niepedagogiczni muszą otrzymać inny dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego. Zasada ta nie dotyczy nauczycieli i dyrektorów przedszkoli. Dyrektor ma obowiązek udzielenia dnia wolnego pracownikom niepedagogicznym za święto wypadające w sobotę. Przy czym to on decyduje o tym, który dzień w okresie ...