Wszystkie artykuły

  Czas pracy w oświacie 16.11.2013
  Czas pracy nauczycieli bibliotekarzy – godzina pracy wynosi 60 minut
  Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli bibliotekarzy pensum 30 godzin tygodniowo. Godzina, to 60 minut, a nie 45 jak w przypadku zajęć lekcyjnych. Nauczyciele powinni pamiętać, że dyrektor szkoły może zobowiązać ich do wykonywania innych zajęć związanych z działalnością statutową szkoły.Godzina pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkolnej bibliotece wynosi 60 minut. Dyrektor ...

  Czas pracy w oświacie 28.10.2013
  1 i 11 listopada niektórzy nauczyciele spędzą w pracy
  Nauczyciele mogą być zobowiązani do pracy w dni wolne takie jak 1 i 11 listopada. Za taką pracę należy im się jednak rekompensata i to w ściśle określonych terminach. Zwykle jest to dodatkowy dzień wolny, a tylko wyjątkowo wynagrodzenie wraz z dodatkiem.W placówkach, w których praca odbywa się we wszystkie dni tygodnia (np. internat, bursa szkolna), nauczyciel korzysta co najmniej raz ...

  Czas pracy w oświacie 14.10.2013
  Dzień Edukacji Narodowej – wolny od zajęć, ale nie od pracy
  Obchodzony 14 października Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych, ale nie dniem ustawowo wolnym od pracy. Nauczyciel w tym dniu nie prowadzi zajęć edukacyjnych, ale powinien być szkole. Po opuszczeniu szkoły, w swoim czasie wolnym może świętować ten dzień według własnych upodobań.Dzień Edukacji Narodowej uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty ...

  Czas pracy w oświacie 14.10.2013
  Pensum łączone nauczyciela
  Nauczyciel, który zgodnie z kwalifikacjami pracuje na stanowiskach o różnym wymiarze pensum, powinien mieć zawartą jedną umowę o pracę oraz ustalone pensum łączone. Godziny przekraczające ten wymiar będą godzinami ponadwymiarowymi.Nauczyciel, który posiada kwalifikacje do prowadzenia różnych zajęć powinien mieć zawarty jeden stosunek pracy – jedną umowę o pracę/akt mianowania. ...

  Czas pracy w oświacie 02.10.2013
  Zmiana rozkładu czasu pracy nie zawsze wymaga zmian w umowie
  Jeżeli rozkład i system czasu pracy pracownika został wskazany w jego umowie o pracę, to zmiana w tym zakresie wymaga zastosowania porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego.Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym ...

  Czas pracy w oświacie 28.09.2013
  Nowości oświatowe: Karta Nauczyciela a nowe zasady rejestrowania zajęć
  Nowości oświatowe, które będą wprowadzone do Karty Nauczyciela poszerzą katalog czynności, które będą rejestrować nauczyciele. Rozwiązanie to ma stanowić wsparcie dla dyrektora szkoły odpowiedzialnego za prawidłową organizację pracy szkoły.Nowa Karta Nauczyciela określi szczegółowo katalog czynności, które będą musieli rejestrować nauczyciele. Nowe regulacje przewidują dla ...

  Czas pracy w oświacie 24.09.2013
  Praca na urlopie macierzyńskim tylko na określonych warunkach
  Nauczycielka przebywająca na urlopie macierzyńskim może pracować. Jednak uczyć w szkole, w której była wcześniej zatrudniona, będzie mogła dopiero w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Pracując podczas urlopu macierzyńskiego, nauczycielka nie traci prawa do zasiłku macierzyńskiego.Przepisy Kodeksu pracy nie zabraniają zawarcia umowy zlecenia ani umowy o pracę w czasie urlopu ...

  Czas pracy w oświacie 12.09.2013
  Godziny ponadwymiarowe w nowym roku szkolnym
  Każda godzina ponad pensum jest dodatkowo płatna. Godziny ponadwymiarowe powinny być przydzielane nauczycielom: w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania oraz zgodnie z posiadaną przez nauczyciela specjalnością.Godziny ponadwymiarowe przydzielane są nauczycielom w arkuszach organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny. Liczba godzin ...

  Czas pracy w oświacie 24.08.2013
  Organ prowadzący może elastycznie określać wymiar godzin dla nauczycieli
  Godziny zajęć dydaktycznych mieszczą się w czasie pracy dla nauczycieli, ale nie muszą go wyczerpywać. Oznacza to, że organ prowadzący może elastycznie określać wymiar godzin zajęć nauczyciela, pod warunkiem, że nie przekroczy on 40 godzin tygodniowo.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że organ prowadzący ma prawo do określenia godzinnego wymiaru zajęć dla nauczycieli, ...

  Czas pracy w oświacie 18.08.2013
  O godzinach ponadwymiarowych można informować nauczycieli odrębnym pismem
  Informacji o przydzielonych na dany rok szkolny godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli dyrektor szkoły nie musi zamieszczać w umowie o pracę. Dyrektor szkoły musi jednak skierować do nauczycieli odpowiednie pismo.Dyrektor szkoły nie musi zamieszczać informacji o przydzielonych dla nauczycieli godzinach ponadwymiarowych w angażu. Konieczne jest natomiast wystosowanie pisemnej informacji ...