Sprawdź, kiedy możesz sporządzić uproszczone sprawozdanie

Kategoria: Rachunkowość
Data: 2020-03-31 r.
Ocena:

Skorzystaj ze wskazówek doświadczonego eksperta i sprawdź, z jakich uproszczeń możesz skorzystać, sporządzając sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Pobierz ebook, z którego dowiesz się: jakie możesz zastosować uproszczenia w sprawozdaniu finansowym; sprawdzisz na przykładach, z jakich uproszczeń nie możesz skorzystać; kto nie może wybierać załącznika nr 4 i 5 i dlaczego. Które jednostki mogą (...)

Jak poprawić błędy w sprawozdaniu w formie elektronicznej

Kategoria: Rachunkowość
Data: 2019-05-09 r.
Ocena:

W tym roku sprawozdania finansowe należało sporządzić w formie elektronicznej. Może się jednak zdarzyć, że pojawi się błąd w przygotowanym już sprawozdaniu. Jakie są najczęściej popełniane nieprawidłowości i jak je korygować? Pobierz ebook i sprawdź m.in.: jakie są najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniach jak unikać nieprawidłowości jak korygować błędy. (...)

12 pytań i odpowiedzi dotyczących sporządzania sprawozdań finansowych według nowych zasad

Kategoria: Rachunkowość
Data: 2019-03-21 r.
Ocena:

W tym roku po raz pierwszy wszystkie jednostki muszą sporządzić sprawozdanie finansowe w wersji elektronicznej. W praktyce pojawia się wile pytań związanych z przesłaniem sprawozdania. Pobierz ebook i sprawdź m.in.: Jak podpisać sprawozdanie finansowe osoby fizycznej Jak złożyć informację o braku sporządzania sprawozdania Czy uproszczone sprawozdanie wysłać elektronicznie Czy uchwały zatwierdzające sprawozdanie finansowe podpisuje się (...)

Jak ewidencjonować rozrachunki i rozliczenia w jednostce budżetowej

Kategoria: Rachunkowość
Data: 2018-03-10 r.
Ocena:

Stan rozliczeń środków budżetowych, środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł europejskich niepodlegających zwrotowi, a także rozliczenia i rozrachunki jednostki z kontrahentami, pracownikami oraz różnymi instytucjami jednostki budżetowe ujmują na kontach zespołu 2 „Rozrachunki i rozliczenia”. Jakie operacje gospodarcze należy księgować na poszczególnych kontach tego zespołu (konta 201, 221, (...)

Jakie dane zawiera kwartalne sprawozdanie Z-03

Kategoria: Rachunkowość
Data: 2018-03-05 r.
Ocena:

Sprawozdania Z-03 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach sporządzają kierownicy jednostek budżetowych po pierwszym, drugim i trzecim kwartale – w terminie do 11. dnia następnego miesiąca. Sprawozdania te obejmują dane za okres od początku roku do końca danego kwartału. Za czwarty kwartał sporządza się sprawozdanie Z-06 o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy, (...)

Jak poprawnie księgować wydatki, należności i dotacje oraz rozliczenia z budżetami

Kategoria: Rachunkowość
Data: 2018-03-05 r.
Ocena:

Jednostki budżetowe ewidencjonuj wydatki i należności budżetowe, a także dotacje oraz rozliczenia z budżetami na kontach zespołu 2 „Rozrachunki i rozliczenia”. Na kontach zespołu 2 „Rozrachunki i rozliczenia” księguje się m.in.: rozliczenia wydatków budżetowych (konto 223), rozliczenia dotacji budżetowych i płatności z budżetu środków europejskich (konto 224), rozrachunki z budżetami (konto 225), długoterminowe należności (...)

W jaki sposób finansować inwestycje państwowych jednostek budżetowych

Kategoria: Rachunkowość
Data: 2018-03-05 r.
Ocena:

Inwestycje państwowych jednostek budżetowych finansuje się ze środków z budżetu państwa, co stanowi konsekwencję specyficznej formy zależności między państwowymi jednostkami budżetowymi a budżetem państwa, która polega na pełnym włączeniu kwot dochodów i wydatków jednostki budżetowej do budżetu centralnego. Jak księgować inwestycje realizowane przez te jednostki? (...)

Polityka rachunkowości - Sprawdź jakie zmiany musisz w niej wprowadzić z początkiem 2018 roku

Kategoria: Rachunkowość
Data: 2017-11-22 r.
Ocena:

Co roku warto zastanowić się nad tym jakie zmiany w polityce rachunkowości trzeba ująć w związku z początkiem nowego rok. Najczęściej dotyczą one metod wyceny aktywów i pasywów, sposobu ustalania wyniku finansowego oraz sposobu prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym. Zobacz, jakie zmiany w polityce rachunkowości warto wprowadzić. (...)

Za 2017 rok przygotuj rachunek przepływów pieniężnych wg nowego KSR 1

Kategoria: Rachunkowość
Data: 2017-11-22 r.
Ocena:

Ustawa o rachunkowości w minimalnym zakresie zawiera wskazówki dotyczące sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Lukę tę uzupełnia KSR 1. Właśnie opublikowano jego nową wersję w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z 6 listopada 2017.(poz. 2016). Poznaj szczegóły. (...)

W jakich sytuacjach można zmienić plan finansowy jednostki

Kategoria: Rachunkowość
Data: 2017-06-08 r.
Ocena:

Jednostki sektora finansów publicznych mają obowiązek sporządzać plan finansowy ich działalności na każdy rok budżetowy. Plan finansowy jest dokumentem otwartym, można więc w pewnych sytuacjach zmienić założone w nim wcześniej kwoty w trakcie roku budżetowego, aby dostosować go do rzeczywistych potrzeb jednostki. W jaki sposób można dokonać zmian wielkości ujętych (...)

Array ( [idCategory] => 1495 [tagname] => rachunkowosc )
Array ( [idCategory] => 1495 [tagname] => rachunkowosc )