Wszystkie artykuły

  Zatrudnianie i zwalnianie 27.03.2014
  W wypowiedzeniu trzeba jednoznacznie wskazać pracownikowi zarzuty
  Wypowiadając umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony należy wskazać pracownikowi na piśmie przyczynę wypowiedzenia. Należy to zrobić w sposób, który jednoznacznie pokazuje, co pracodawca ma pracownikowi do zarzucenia. Zbyt ogólnie sformułowana przyczyna wypowiedzenia, nawet jeśli będzie prawdziwa, spowoduje, że wypowiedzenie zostanie dokonane z naruszeniem prawa.Artykuł 30 § ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 20.03.2014
  Z tym samym pracownikiem można zawrzeć więcej niż jedną umowę na próbę
  Co do zasady umowę na okres próbny można zawrzeć z danym pracownikiem tylko raz. Wyjątkiem jest zatrudnienie na zupełnie innym stanowisku lub zawarcie umowy po przerwie, w czasie której warunki pracy na danym stanowisku uległy znacznej zmianie.Dany pracownik tylko raz może być zatrudniony na podstawie umowy na okres próbny u jednego pracodawcy. Należy to jednak odnosić do sytuacji zawierania ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 17.03.2014
  Oddział jest pracodawcą, jeśli zatrudnia niezależnie od centrali
  Jednostka organizacyjna może być uznana za pracodawcę tylko wówczas, gdy jej samodzielność obejmuje uprawnienie do zatrudniania pracowników (II PK 4/13).Jednostka organizacyjna (działająca zarówno samodzielnie, jak i w ramach osoby prawnej) może być pracodawcą. Aby jednak uzyskać taki status, musi: być dostatecznie wyodrębniona pod względem organizacyjnym i finansowym (np. oddział, ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 14.03.2014
  2-3 letnie umowy na czas określony są bezpieczne
  Zawarcie z pracownikiem długotrwałej umowy na czas określony jest dla pracodawcy bardzo ryzykowne. W praktyce jako bezpieczne uznawane są zaś umowy na czas określony zawierane na okresy 2 lub maksymalnie 3 lat. Po ich zakończeniu pracodawcy stosują zaś z reguły jeszcze jedną taką umowę terminową albo od razu umowę na czas nieokreślony.Dłuższe niż 2-3 letnie umowy na czas określony ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 13.03.2014
  Umowa cywilnoprawna może mieć pojedyncze cechy umowy o pracę
  Jeśli w umowie cywilnoprawnej dominują cechy stosunku pracy, może zostać uznana za umowę o pracę. Jeżeli jednak cechy zatrudnienia pracowniczego są, ale wyraźnie nie przeważają, wówczas umowa zlecenia (czy umowa o dzieło) ma duże szanse obronić się w sądzie. Często padają ostrzeżenia, aby za wszelką cenę unikać w umowach cywilnoprawnych wszelkich zapisów, które mogłyby mieć ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 13.03.2014
  Nie każdy aneks oznacza zawarcie nowej umowy na czas określony
  Strony mogą mieć najwyżej dwie kolejno po sobie następujące umowy na czas określony. Zawarcie trzeciej jest równoznaczne w skutkach z podpisaniem umowy na czas nieokreślony. Przedłużenie umowy aneksem też nie pomoże – jest on bowiem traktowany jak kolejna umowa. Ale dotyczy to tylko aneksów zmieniających czas trwania umowy.Strony mogą zawrzeć najwyżej dwie kolejno po sobie następujące ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 10.03.2014
  Umowa na okres próbny, a potem bezterminowa – muszą być 2 świadectwa
  Obecnie nie należy wydawać wspólnego świadectwa pracy za umowy terminowe i bezterminowe. Nawet w przypadku, gdy strony zawarły umowę na okres próbny, a zaraz po niej umowę na czas określony. Tak wynika ze stanowiska Ministerstwa Pracy z 20 listopada 2013 r.Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu na podstawie kilku umów terminowych, pracodawca ma obowiązek wydać mu zbiorcze świadectwo ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 08.03.2014
  Klauzulę o wypowiedzeniu umowy terminowej można dodać w każdym czasie - aneksem
  Nie ma przeszkód, aby strony umowy o pracę na czas określony w trakcie jej trwania zawarły porozumienie (w formie aneksu), na mocy którego wprowadzą możliwość rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Umowa o pracę na czas określony rozwiązuje się z upływem czasu na jaki została zawarta. Wyjątek od tej zasady przewiduje art. 33 Kodeksu pracy, który ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 06.03.2014
  Gdy zmieniają się warunki, trzeba zmienić informację dla pracownika
  Jeśli w trakcie trwania umowy zmianie ulegną warunki zatrudnienia, pracodawca musi poinformować o tym pracownika nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty tej zmiany.Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek poinformowania pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o: obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 06.03.2014
  Zakres danych o pracowniku wyznaczają przepisy
  Można przypuszczać, że kandydat, który przeszedł pomyślnie etap rekrutacji, został już tak dobrze „zweryfikowany” przez pracodawcę, że ten nie musi wymagać od niego dodatkowych informacji. Czasem jednak pokusa jest zbyt silna.Jeśli w wyniku rekrutacji pracodawca zdecyduje się zatrudnić danego kandydata, może uzyskać o nim więcej informacji. Poza danymi wymaganymi od kandydata ...