Wszystkie artykuły

  Urlopy w oświacie 11.06.2015
  Urlop zdrowotny dla nauczycieli, którzy otrzymali wypowiedzenia
  Urlop zdrowotny nauczyciela może być wykorzystywany tylko przez osoby pozostające w stosunku pracy. Jeżeli wniosek o udzielenie urlopu złożył nauczyciel, któremu dyrektor szkoły wręczył wypowiedzenie, to zostanie on udzielony tylko na okres do rozwiązania stosunku pracy.Otrzymanie wypowiedzenia nie oznacza, że nauczyciel przestał spełniać warunki niezbędne do tego, by udzielony był ...

  Urlopy w oświacie 09.06.2015
  W szkole niepublicznej nie przysługuje urlop zdrowotny nauczyciela
  W szkołach niepublicznych obowiązują tylko wybrane przepisy Karty Nauczyciela – nie zalicza się do nich regulacji o urlopie dla poratowania zdrowia. Urlop zdrowotny jest przewidziany wyłącznie dla nauczycieli szkół publicznych zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin.Karta Nauczyciela szczegółowo określa, które regulacje ustawy mają zastosowanie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach ...

  Urlopy w oświacie 02.06.2015
  Urlop zdrowotny nauczyciela a udział w wycieczce szkolnej
  Urlop zdrowotny nauczyciela pozbawia prawa do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Karta Nauczyciela nie reguluje natomiast kwestii pracy nieodpłatnej, dlatego angażując nauczyciela do roli opiekuna na wycieczce szkolnej to dyrektor szkoły ocenia czy zadanie nie koliduje z charakterem i celem udzielonego urlopu dla poratowania zdrowia. Urlop zdrowotny nauczyciela jest udzielany w celu umożliwienia ...

  Urlopy w oświacie 20.05.2015
  Urlop zdrowotny nauczyciela a prawo do świadczenia kompensacyjnego
  Uprawnienie do świadczenia kompensacyjne nie oznacza, że nauczyciel nie może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Urlop zdrowotny nie zostanie udzielony w przypadku nabycia uprawnień emerytalnych – świadczenie kompensacyjne nie jest natomiast takimi uprawnieniem, dlatego dyrektor szkoły nie może odmówić urlopu. Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela prawo do skorzystania ...

  Urlopy w oświacie 19.05.2015
  Nauczyciel może przerwać urlop zdrowotny na swój wniosek
  Nauczyciel za zgodą dyrektora i lekarza może przerwać urlop zdrowotny. Przed powrotem do przedszkola dyrektor musi skierować go na badania kontrolne w celu potwierdzenia zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku.Sytuacje, w których urlop zdrowotny może trwać krócej, niż zalecił lekarz, to: nabycie przez nauczyciela uprawnień emerytalnych – urlop zdrowotny może być udzielony tylko ...

  Urlopy w oświacie 17.05.2015
  Urlop zdrowotny nauczyciela – termin rozpatrzenia wniosku
  Karta Nauczyciela nie reguluje, w jakim terminie dyrektor szkoły rozpatruje wniosek o urlop zdrowotny nauczyciela. Przepisy wskazują jedynie, że ma 14 dni na odwołanie się od orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu. Nauczyciel nie powinien składać wniosku bezpośrednio przed terminem rozpoczęcia urlopu – dyrektor szkoły musi mieć czas na odpowiednie zorganizowanie pracy placówki.Urlop ...

  Urlopy w oświacie 11.05.2015
  Po wykorzystaniu uprawnień rodzicielskich do 1,5 roku można kontynuować staż
  Dodatkowe uprawnienia nauczycieli związane z przedłużeniem okresu nieobecności związanej z urlopami macierzyńskimi czy też rodzicielskimi obowiązują od końca marca 2015 r. Nauczyciel nieprzekraczający 1,5 roku nieobecności może kontynuować staż po powrocie do pracy.Często zdarza się, że nauczyciel odbywający staż w szkole, przechodząc na urlop związany z rodzicielstwem, boi się, ...

  Urlopy w oświacie 05.05.2015
  Zawieszony nauczyciel ma prawo do urlopu wypoczynkowego
  Z żadnego przepisu Karty Nauczyciela nie wynika, by nauczycielowi zawieszonemu w pełnieniu obowiązków nie przysługiwało prawo do urlopu wypoczynkowego. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, który był zawieszony, przysługuje ekwiwalent za urlop, jeżeli  nie wykorzystał go w naturze.Istotą zawieszenia nauczyciela jest odsunięcie go od pełnienia obowiązków zawodowych ...

  Urlopy w oświacie 27.04.2015
  Wniosek o urlop zdrowotny nauczyciela złożony kilka miesięcy wcześniej
  Dyrektor szkoły może zakwestionować zasadność udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli między datą złożenia wniosku a faktycznym terminem tego urlopu istnieje duży odstęp czasowy. Urlop zdrowotny nauczyciela udzielany jest w związku z potrzebą odpoczynku i rozpoczęcia leczenia, dlatego nie jasne jest, dlaczego ma zacząć się dopiero za kilka miesięcy.Urlop zdrowotny nauczyciela ...

  Urlopy w oświacie 27.04.2015
  Nauczyciel może kilkukrotnie korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia
  Karta Nauczyciela nie wskazuje, ile razy nauczyciel może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, a jedynie określa łączny wymiar tego urlopu w okresie całego zatrudnienia w szkole. Dyrektor szkoły może zatem nie udzielić urlopu nauczycielowi, który spełnia warunki określone w Karcie Nauczyciela, nawet, jeżeli planowany urlop zdrowotny będzie kolejnym. Dyrektor szkoły może podważyć ...