Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o COVID-19 – praktyczny wzór

Kategoria: BHP
Data: 2021-04-01 r.
Ocena:

Praca bez względu na jej charakter czy miejsce wykonywania wiąże się z charakterystycznymi dla siebie zagrożeniami. Kluczowym elementem zapewnienia pracownikom należytego poziomu bezpieczeństwa jest konieczność dokonania przez pracodawcę oceny ryzyka zawodowego, której rezultatem powinno być sprowadzenie ryzyka związanego z wykonywaną pracą do akceptowalnego poziomu – czyli takiego, w ramach którego (...)

Zgoda na kontrolę zdalną lub hybrydową – za i przeciw

Kategoria: BHP
Data: 2021-03-26 r.
Ocena:

Epidemia COVID-19 spowodowała zmiany w formie przeprowadzania czynności kontrolnych przez inspektorów pracy. Potrzebna jest zgoda na kontrolę zdalną lub hybrydową udzielona inspektorowi pracy przez pracodawcę. Zatem zarówno pracodawca, jak i pracownicy służby bhp powinni wiedzieć, jakie argumenty przemawiające za wyrażeniem (lub nie) zgody na kontrolę zdalną lub hybrydową. Ważną kwestią (...)

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

Data: 2021-03-25 r.
Ocena:

Od 1 stycznia 2021 obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Dowiedz się, czy jako wytwórca odpadów również musisz stosować się do jego zapisów. (...)

Poznaj obowiązki, które wynikają z gospodarowania azbestem

Data: 2021-03-12 r.
Ocena:

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska azbest, podobnie jak PCB należy do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Obowiązujące przepisy prawne nakazują jego sukcesywną eliminację. Azbest powinien być wykorzystywany, przemieszczany i eliminowany przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1000 kg/m3 można wykorzystywać w (...)

Stan pojazdu – za co odpowiada kierowca, zarządzający i przewoźnik

Kategoria: Transport
Data: 2021-03-10 r.
Ocena:

Możliwość ukarania kierowcy, zarządzającego transportem i właściciela firmy za zły stan techniczny pojazdu jest w przepisach określona bardzo ogólnie. Daje to policji i inspektorom szerokie możliwości karania za różne niedociągnięcia. Jakiej kary możesz się spodziewać? (...)

Zmiany w zezwoleniach na przejazdy pojazdami nienormatywnymi

Kategoria: Transport
Data: 2021-03-10 r.
Ocena:

Od 13 marca weszła w życie nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany są bardzo duże – większość dróg ma nośność do 11,5 t, zmienił się system zezwoleń na przejazdy nienormatywne, a także kategorie zezwoleń. I co jeszcze? (...)

Opinia o celowości inwestycji w sektorze ochrony zdrowia - kiedy jest wymagana

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2021-03-02 r.
Ocena:

Podmioty planujące nowe inwestycje w ochronie zdrowia od początku tego roku muszą uzyskać pozytywną opinię o celowości inwestycji (OCI), która potwierdzi jej zasadność w odniesieniu do potrzeb zdrowotnych danego województwa. Dla jakich projektów inwestycyjnych należy uzyskać taki dokument i jakie elementy musi zawierać wniosek o jego wydanie? (...)

Zmiany w dokumentacji medycznej od 1 stycznia 2021 r.

6 kluczowych wskazówek
Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2021-03-01 r.
Ocena:

W myśl nowego rozporządzenia o dokumentacji medycznej za podstawową uznano postać elektroniczną dokumentacji medycznej. Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci papierowej od 1 stycznia 2021 r. jest możliwe tylko dwóch określonych sytuacjach – gdy przepis rozporządzenia tak stanowi lub warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej. Zapoznaj się z najważniejszymi (...)

Digitalizacja dokumentacji medycznej po zmianie przepisów Kluczowe zasady + lista kontrolna

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2021-02-23 r.
Ocena:

Niektóre przychodnie prowadzą historie choroby w formie papierowej, a pacjenci potwierdzają w nich odbycie wizyt. Tak też przyjmowane są oświadczenia pacjentów. Czy tę dokumentację należy skanować i umieszczać w systemie informatycznym, biorąc pod uwagę, że od 1 stycznia 2021 r. za podstawową postać dokumentacji medycznej uznaje się wersję elektroniczną?   Z (...)

Pracownik na zwolnieniu lekarskim, pracownik sezonowy, przestój z powodu pandemii a prawo do trzynastki

Kategoria: Kadry
Data: 2021-02-09 r.
Ocena:

Prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pracownik nabywa, pod warunkiem że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Chyba że krótszy przepracowany okres objęty jest jednym z wyjątków z katalogu, który stanowi art. 2 ust. 3 ustawy – zaliczenie przerwy w pracy do jednego z tych wyjątków (...)