5 sytuacji, gdy nie musisz używać tachografu

Kategoria: Transport
Data: 2020-02-20 r.
Ocena:

Nawet jeśli w ciężarówce czy autokarze jest tachograf, nie zawsze kierowca musi rejestrować swoje aktywności. Przepisy przewidują przypadki, gdy nawet w pojeździe powyżej 3,5 t nie trzeba używać tachografu – można go nie instalować lub, jeśli jest zainstalowany, nie wkładać do niego karty albo wykresówki. Jakie to sytuacje? (...)

Zmiany w zamówieniach publicznych

Poznaj nową ustawę Prawo zamówień publicznych
Data: 2020-02-13 r.
Ocena:

  Rozwiązania proceduralne przewidziane w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych w zdecydowanej większości jednak bazują na tych, które już znamy. Mimo to nowa ustawa jest znacznie obszerniejsza, ponieważ została poszerzona o treści wynikające dotąd wyłącznie z dorobku doktryny. Tym samym, w ustawie znalazły się nie tylko przepisy regulujące procedury, ale również (...)

Zamówienia publiczne wyłączone ze stosowania Pzp, współfinansowane ze środków unijnych?

Data: 2020-02-13 r.
Ocena:

Czynnością niezmiernie ważną, w tym przy wydatkowaniu środków europejskich, jest właściwe dokonanie oszacowania wartości zamówienia. Podstawą ustalenia wartości zamówienia w ramach projektu jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy netto, tj. bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień „uzupełniających” (polegających na powtórzeniu podobnych usług lub (...)

Regulaminu postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Wykorzystaj gotowy wzór!
Data: 2020-02-13 r.
Ocena:

W przypadku zamówień stanowiących usługi społeczne lub inne usługi ustawodawca stosuje się następujące progi kwotowe: 750.000 euro dla zamawiających klasycznych lub 1 mln euro w przypadku udzielania zamówienia przez zamawiających sektorowych. Jeżeli wartość zamówienia ustalona z należytą starannością nie przekracza równowartości wskazanych progów, zamawiający może skorzystać z uproszczonej metody udzielenia (...)

Wspólna oferta wykonawców

Poznaj najważniejsze aspekty
Data: 2020-02-13 r.
Ocena:

Wykonawcom przysługuje prawo do łączenia sił i wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. Działanie takie wiąże się jednak z pewnym obostrzeniami. Sprawdź, na co zwrócić szczególną uwagę, składając ofertę wspólną. Dowiedz się, jakie są najważniejsze kwestie związane z zawiązaniem konsorcjum, i nie pozwól sobie na popełnianie błędów w tym zakresie.   W (...)

Szacowanie wartości dla robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Poznaj, wnioski kluczowe dla Twojej praktyki
Data: 2020-02-13 r.
Ocena:

Wartość zamówienia w przypadku konieczności zaprojektowania i wykonania robót budowlanych należy ustalić z należytą starannością. W tym celu warto odnieść się do planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych.   W e-poradniku przeczytasz m.in. o tym: - jak zaplanować koszty prac projektowych, - jak metodą wskaźnikową zaplanować koszty robót budowlanych, - kiedy można (...)

Równoważność w zamówieniach publicznych

Data: 2020-02-13 r.
Ocena:

Zamawiający, który ma w planach konkretny zakup, często bardzo dobrze wie, czego dokładnie oczekuje i chce to pozyskać. Jeśli tego nie wie, może skorzystać z pewnych instrumentów, które pozwolą mu doprecyzować swoje oczekiwania. W konsekwencji jest w stanie stwierdzić, czy ten, a nie inny produkt spełnia wymagania w stopniu najlepszym (...)

Rażąco niska cena w orzecznictwie

Poznaj, wnioski kluczowe dla Twojej praktyki
Data: 2020-02-13 r.
Ocena:

Zamówienie publiczne powinno być wykonane za realną cenę, uwzględniającą rozsądny zysk wykonawcy. Niestety, zjawisko oferowania zaniżonych cen jest popularne w polskich zamówieniach publicznych. Sprawdź, jak do rażąco niskiej ceny podchodzi orzecznictwo krajowe i europejskie. Dowiedz się, w jaki  sposób formułować wezwanie do wykonawcy, aby móc faktycznie ustalić, czy oferta podlega (...)

Odpowiedzialność za naruszenie ustawy Pzp

Data: 2020-02-13 r.
Ocena:

Zamawiający jako gospodarz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma prawo do ukształtowania sposobu oraz warunków jego przeprowadzenia, zgodnie z jego uzasadnionymi potrzebami. Uprawnienie to nie ma jednak charakteru absolutnego, a granicę wyznaczają tu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawidłowość każdej czynności podejmowanej przez zamawiającego oceniana jest w kontekście odpowiedzialności za (...)

Rozliczanie dotacji w projektach unijnych

Poznaj aspekty księgowe i podatkowe
Data: 2020-02-13 r.
Ocena:

Często – nota bene słusznie – już samo pozyskanie dotacji uznajemy za duży sukces.  I choć niewątpliwie jest to ważne wyróżnienie, to nie może ono przysłonić kolejnego żmudnego etapu, jakim jest wydatkowanie i rozliczanie pozyskanego dofinansowania. Sprawne rozliczenie dofinansowania jest mocno zbiurokratyzowanym procesem, w którym można wykorzystywać różne metodyki zarządzania. Pewna (...)